Cmepius

Zlati kabel 2017

Podelitev nagrad je potekala 13. 12. 2017 v Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana

Nacionalna nagrada je priznanje slovenskim šola in vrtcem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.

V letu 2017 so bili v izbor za nagrado zlati kabel avtomatično vključeni vsi projekti, ki so pridobili Znak kakovosti v obdobju od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2017 in pri točkovaju dosegli vsaj 70%.

Kriteriji izbora

Nagrade Zlati kabel smo podelili v 3 starostnih kategorijah:
4 – 11 let, 12 – 15 let in 16 – 19.

V letu 2017 smo podelili tudi posebni nagradi v kategorijah:

  • delo z učenci s posebnimi potrebami in
  • naj šolski tim eTwinning.

Vsak projekt je bil ocenjen po naslednjih merilih:

• pedagoška inovacije in kreativnost,
• vključenost v kurikul,
• komunikacija in izmenjava med partnerskimi šolami,
• sodelovanje med partnerskimi šolami,
• kreativna rabi IKT ter
• rezultati, učinek projekta na šolo, učitelje, učence ter projektna dokumentacija.

Razglasitev nagrajencev in podelitev nagrad je potekala v sklopu nacionalne konference eTwinning KONFeT 2017.

Nagrajenci

Starostna kategorija 4-11 let

Projekt: A little prince for a great project
Šola: OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
Koordinatorica projekta: Damjana Nanut

Več o projektu

S projektom »A little prince for a great project« je koordinatorica Damjana Nanut povezala celotno OŠ Simona Gregorčiča Kobarid in starše ter ustvarila izjemno prijetno, kreativno in sodobno učno okolje, s pomočjo katerega so si učenci širili obzorja, pridobivali medkulturne kompetence, spoznavali raznolikost kultur, razvijali solidarnost, bili so motivirani za učenje tujih jezikov, ob enem pa so še utrjevali in razvijali bralno pismenost. Otroke se je s pomočjo projekta na igriv način spodbudilo, da sami pogosteje posežejo po knjigah in obiščejo knjižnico.
Projekt odlikuje premišljen in dobro strukturiran projektni načrt, možnost podajanja refleksije za vse akterje in razširjanja informacij o projektu tudi izven matične ustanove, kar se odraža v obliki odlično izpeljanih diseminacijskih aktivnostih. Skozi celotno obdobje projekta se je učence spodbujalo k sodelovanju, učitelji so jih nagovarjali preko inovativnih pedagoških metod, uporabljene so bile raznolike nove tehnologije, ki izkazujejo visoko kakovost projekta. Še posebej pohvalno je, da so bili učenci prve triade aktivni ustvarjalci projekta in ne samo prejemniki informacij.

Starostna kategorija 12-15 let

Projekt: Itchy Feet Down My Street
Šola: OŠ Dobrovo
Koordinatorica projekta: Tamara Klanjšček Šavli

Več o projektu

Projekt je zasledoval cilj o oblikovanju dveh učnih poti, ki sta predstavljali lov za zakladom, skozi projektne aktivnosti pa so sodelujoči učenci poleg znanj, ki so neposredno povezana z učno vsebino, krepili tudi svoje medkulturne in socialne kompetence. Sodelujoče pedagoško osebje iz slovenske šole je svoje učence aktivno vključilo v vse aktivnosti. Izjemna dodana vrednost projekta je nedvomno realizacija fizičnih izmenjav med sodelujočimi učitelji in učenci iz obeh partnerskih držav.
Projekt se je izvajal v času pouka oz. na šoli kot tudi zunaj šole, v obliki dela na terenu, ki je zelo popestrilo njegovo izvajanje ter pozitivno doprineslo k diseminaciji projekta. Še posebej je potrebno izpostaviti to, da načrtuje slovenska šola ključen rezultat projekta – učno pot – vključiti v svoje prihajajoče kulturne dneve, kar pomeni, da je le-ta trajen. Prav tako pomembno pa je, da je projekt izkoristila tudi za promocijo lokalnega okolja, s čimer vpliva tudi na večjo prepoznavnost in posledično nadaljnji razvoj le-tega.

Starostna kategorija 16-19 let

Projekt: Together in Europe
Šola: ŠC Postojna
Koordinatorica projekta: Lidija Mlakar

Več o projektu

Projekt je osredotočen na tematiko, ki je v današnjem svetu v ospredju – migracije. Dijaki in dijakinje so se v okviru projekta spoznavali s kulturno in etično raznolikostjo v Evropi in po svetu ter krepili svojo zavest o pomembnosti sprejemanja drugačnosti in enakih možnostih za vse. Aktivno so bili vključeni v izvedbo projekta, med aktivnostmi pa je treba izpostaviti predvsem intervjuje z ljudmi z migrantskim ozadjem, in sicer tako znotraj šole kot tudi v lokalnem okolju.
Projekt je bil usmerjen v razvoj kompetenc dijakov v skladu z zahtevami kurikula.
Poleg znanja maternega in tujih jezikov ter poznavanja migracij so dijaki v okviru projekta krepili svoje digitalne sposobnosti, socialne in medkulturne kompetence, sposobnost skupinskega dela ter tudi neodvisnost in odgovornost pri delu.
Projekt se je v veliki meri izvajal v času pouka, delo na terenu pa je le še dodatno obogatilo njegovo izvedbo ter pozitivno vplivalo tudi na diseminacijo in trajnost projekta.
K trajnosti projekta prispevajo še načrti sodelujočih šol o medsebojnih obiskih, v okviru pobude Move2Learn, Learn2Move v prihodnjem letu.

Posebna kategorija “delo z učenci s posebnimi potrebami”

Projekt: Simple experiments for S.I.M.P.L.E. people
Šola: OŠ Litija
Koordinatorica projekta: Renata Dimnik

Več o projektu

S pomočjo projekta Simple experiments for S.I.M.P.L.E. people se je na OŠ Litija svet raziskovanja in izvajanja poskusov prek inovativnih načinov približal učencem s posebnimi potrebami. Z učenci z zmerno in težjo motnjo v duševen razvoju so se vsak mesec na določeno temo izvajali poskusi s pomočjo različnih materialov. Glavno sporočilo pa je bilo, da kar znamo narediti sami, znamo bolje in si bolje zapomnimo.
S projektom so se njegovi ustvarjalci strateško lotili razvijanja, pridobivanja in spodbujanja različnih kompetenc ter dali otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami prepotrebno potrditev, da tudi oni zmorejo neverjetne stvari.
Izjemno in pohvalno pri vsem tem je, da je raba IKT tehnologije za projektne namene prerasla običajno rabo IKT. Koordinatorica projekta, Renata Dimnik, je z dodelanim projektnim načrtom poskrbela za brezhibno izvedbo projekta na domači organizaciji, s premišljeno in odlično zasnovano spletno stranjo projekta pa je poskrbela za trajnost projektnih rezultatov in širjenje projektnih rezultatov izven meja projekta in projektnih partnerjev.

Posebna kategorija “Naj šolski tim”

Šola: OŠ Simona Gregorčiča
Projektni tim: Gregorčiča Kobarid
Projektni tim: Aurora Calvet, Blaž Volarič, Bojana Baskar, Damjana Nanut, Evelina Kravanja, Irena Stergar, Mateja Černigoj Skočir, Melita Jakelj, Nataša Špolad Manfreda, Sandra Kozorog- Košuta, Tatjana Sok Lavrenčič, Špela Gregorčič.

Več o šolskem timu

V luči prizadevanj nacionalne in centralne svetovalne službe eTwinning za vzpostavitev šolskih projektnih timov na sodelujočih šolah v eTwinningu, v letošnjem letu izpostavljamo tim OŠ Simona Gregorčiča Kobarid.
Projektno delo na daljavo je na šoli dobilo v letu 2017 novo dimenzijo, saj se je vanj, na prizadevanja in pobudo ga. Aurore Calvet, vključilo kar 11 učiteljev, ki aktivno so-ustvarjajo evropsko mednarodno zgodbo na šoli v kar 17 projektih, ki so vpeti tako v kurikul kot obšolske dejavnosti šole.
Učiteljici podaljšanega bivanja, ki je s projektnim delom začela v letu 2013, je na manjši podeželski šoli v letu 2017 tako rekoč prižgala mednarodno iskro. Ne samo prek aktivnosti znotraj projektov eTwinning, temveč tudi s podvigom prve prijave projekta mobilnosti Erasmus+ na področju šolskega izobraževanja KA101.