Cmepius

Projekt EHEA – Evropski visokošolski prostor

Evropski visokošolski prostor

V podporo implementaciji reform Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) je CMEPIUS v obdobju od leta 2015 do 2018 izvajal projekt (katerega nosilec je bil MIZŠ), ki prispeva k razvoju ključnih EU politik, ciljev in prioritet v visokem šolstvu.

INTERNACIONALIZACIJA KURIKULUMA

Aktivnosti projekta so bile med drugim usmerjene v internacionalizacijo kurikuluma oziroma k vključevanju mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces za vse študente v domačem študijskem okolju. V tem kontekstu je ključnega pomena pomensko ustrezno zapisovanje in oblikovanje splošnih kot tudi t. i. internacionaliziranih učnih izidov.

S tem namenom je CMEPIUS usposobil nacionalne svetovalce za internacionalizacijo kurikuluma in v sodelovanju z njimi pripravil program in gradiva za nadaljnja usposabljanja in svetovanja predvsem visokošolskemu učnemu osebju in tudi podpornemu osebju v mednarodnih pisarnah.

Septembra 2017 je izšel tudi priročnik za visokošolske učitelje in podporno osebje z naslovom Internacionalizacija kurikuluma – Vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces, ki je nastajal v sodelovanju z mednarodno priznanim strokovnjakom za to področje z Univerze za uporabne vede Amsterdam dr. Josom Beelenom ter v sodelovanju z nacionalnimi svetovalci.

Projekt EHEA je s svojimi aktivnostmi uresničeval tudi cilje, zadane v Strategiji internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020, ki jo je Vlada RS sprejela julija 2016. Strategija v luči mednarodnih in nacionalnih smernic izpostavlja pomen kakovostnega udejanjanja internacionaliziranega kurikuluma s strani slovenskih visokošolskih zavodov, zlasti s sistematičnim vključevanjem medkulturne razsežnosti v vse študijske programe in discipline/stroke na vseh študijskih stopnjah in področjih.

Izvedene delavnice

VKLJUČEVANJE MEDNARODNE IN MEDKULTURNE
RAZSEŽNOSTI V ŠTUDIJSKI PROCES
- Internacionalizacija kurikuluma in pisanje učnih izidov

Z vključevanjem mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces študente ozaveščamo o globalnih perspektivah stroke, za katero se izobražujejo, s čimer razvijajo širši spekter znanja za svoj bodoči poklic. Bodoči diplomanti na ta način razvijajo tudi niz vrednot, medkulturne kompetence, spretnosti in izkušnje za delovanje v različnih kulturnih okoljih, kar je nujno potrebno za uspešno komunikacijo in konkurenčnost v kompleksnem globalnem svetu in na trgu dela. V tem kontekstu govorimo o t. i. internacionalizaciji kurikuluma in/ali internacionalizaciji doma, v sklopu katerih je ključno tudi ustrezno zapisovanje splošnih in t.i. internacionaliziranih učnih izidov predmetov, modulov in študijskih programov.

V sklopu delavnice se boste seznanili z osnovnimi pojmi na področju internacionalizacije kurikuluma, katere so značilnosti internacionaliziranega kurikuluma in na kakšen način ga uresničujemo v praksi: Zakaj, kaj in kako internacionalizirati kurikulum? Velik poudarek bo dan zapisovanju učnih izidov, v katere bomo smiselno vključili tudi mednarodno in medkulturno vsebino. Slednje bomo povezali s pristopi k učenju in poučevanju ter z ocenjevanjem načrtovanih učnih izidov. Usposabljanje bomo podkrepili s številnimi primeri iz prakse.

V sklopu projekta EHEA je izšel priročnik za visokošolske učitelje in podporno osebje z naslovom INTERNACIONALIZACIJA KURIKULUMA – Vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces, ki predstavlja uporabno gradivo pri načrtovanju vašega pedagoškega dela.

Udeležence naprošamo, da na usposabljanje prinesete primere učnih načrtov predmetov/modulov, ki jih sami (so)izvajate.

Osnutek programa: kliknite TUKAJ.

Jezik izvajanja: slovenski

Potrdilo o udeležbi na delavnici so prejeli tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.

INTERNACIONALIZACIJA DOMA
Vloga mednarodnih pisarn in koordinatorjev

Ključno vprašanje koncepta »internacionalizacija doma« je, kako omogočiti večini (ne)mobilnih študentov razviti oz. pridobiti mednarodne in medkulturne kompetence, spretnosti in znanje. Z vključevanjem mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces študente ozaveščamo o globalnih perspektivah stroke, za katero se izobražujejo, s čimer razvijajo širši spekter znanja za svoj bodoči poklic. Bodoči diplomanti na ta način razvijajo niz vrednot, spretnosti, znanja in izkušnje za delovanje v različnih kulturnih okoljih, kar je nujno potrebno za uspešno komunikacijo in konkurenčnost v kompleksnem globalnem svetu in na trgu dela.

Na usposabljanju bodo izpostavljeni pomen internacionalizacije, internacionalizacije doma in/ali internacionalizacije kurikuluma ter v tem kontekstu vloga mednarodnih pisarn in koordinatorjev. Koncepti bodo podrobneje predstavljeni na konkretnih primerih formalnega, neformalnega in skritega kurikuluma v povezavi z internacionalizacijo.
Udeleženci usposabljanja boste prejeli brezplačni izvod priročnika za visokošolske učitelje in podporno osebje z naslovom Internacionalizacija kurikuluma – Vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces.

Osnutek programa: kliknite tukaj.
Maksimalno število udeležencev na delavnici: 25
Prijava na delavnico: Vsa mesta so že zapolnjena.

Če boste izbrani za udeležbo na delavnici, a se je brez opravičljivih razlogov ne boste udeležili, boste morali organizatorju povrniti stroške usposabljanja v vrednosti 50,00 eur na udeleženca. Svojo morebitno odsotnost sporočite še pred pričetkom usposabljanja!

Potrdilo o udeležbi na delavnici bodo prejeli tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.

Vključevanje mednarodne razsežnosti v študij
Internacionalizacija kurikuluma in pisanje učnih izidov

Z vključevanjem mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces študente ozaveščamo o globalnih perspektivah stroke, za katero se izobražujejo, s čimer razvijajo širši spekter znanja za svoj bodoči poklic. Bodoči diplomanti na ta način razvijajo tudi niz vrednot, medkulturne kompetence, spretnosti in izkušnje za delovanje v različnih kulturnih okoljih, kar je nujno potrebno za uspešno komunikacijo in konkurenčnost v kompleksnem globalnem svetu in na trgu dela. V tem kontekstu govorimo o t. i. internacionalizaciji kurikuluma in/ali internacionalizaciji doma, v sklopu katerih je ključno tudi ustrezno zapisovanje splošnih in t.i. internacionaliziranih učnih izidov predmetov, modulov in študijskih programov.

V sklopu delavnice se boste seznanili z osnovnimi pojmi na področju internacionalizacije kurikuluma, katere so značilnosti internacionaliziranega kurikuluma in na kakšen način ga uresničujemo v praksi: Zakaj, kaj in kako internacionalizirati kurikulum? Velik poudarek bo dan zapisovanju učnih izidov, v katere bomo smiselno vključili tudi mednarodno in medkulturno vsebino. Slednje bomo povezali s pristopi k učenju in poučevanju ter z ocenjevanjem načrtovanih učnih izidov. Usposabljanje bomo podkrepili s številnimi primeri iz prakse.

Vsak udeleženec usposabljanja bo prejel brezplačni izvod priročnika za visokošolske učitelje in podporno osebje z naslovom Internacionalizacija kurikuluma – Vključevanje mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces.

Udeležence naprošamo, da na usposabljanje prinesete primere učnih načrtov predmetov/modulov, ki jih sami (so)izvajate.

Prijave niso več mogoče, vsa mesta so zapolnjena.
Izvajalca usposabljanja: dva nacionalna svetovalca za internacionalizacijo kurikuluma (imeni bosta objavljeni naknadno)

Jezik izvajanja: slovenski

Gradiva z delavnic:

Internacionalizacija kurikuluma

Pisanje in uporaba učnih izidov

Prezi predstavitev

Maksimalno število udeležencev na eni delavnici: 25

Če boste izbrani za udeležbo na delavnici, a se je brez opravičljivih razlogov ne boste udeležili, boste morali organizatorju povrniti stroške usposabljanja v vrednosti 50,00 eur na udeleženca. Svojo morebitno odsotnost sporočite še pred pričetkom usposabljanja!

Potrdilo o udeležbi na delavnici bodo prejeli tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.

 

Jeseni 2016 smo v sklopu mednarodne in medkulturne razsežnosti v visokošolskem izobraževanju izvedli niz delavnic za visokošolske učitelje v sodelovanju z British Council. Podrobnosti o delavnicah najdete tukaj.

KAKOVOST VISOKOŠOLSKEGA UČENJA IN POUČEVANJA

Kakovost visokošolskega izobraževanja je v ospredju nacionalnih in mednarodnih politik, strategij in razprav. Postavljanje študentov v središče sistema visokošolskega izobraževanja je velika sprememba glede na uveljavljene, pogosto nereflektirane tradicionalne akademske prakse. Za doseganje sodobnih pristopov učenja in poučevanja ter razvoj kompetenc študentov, ki odgovarjajo potrebam sodobne družbe, je potrebno zagotavljati tudi priložnosti za razvijanje kompetenc visokošolskih učiteljev za izboljšanje pedagoškega dela. Pri tem lahko pomembno vlogo odigrajo ustrezno načrtovana izpopolnjevanja za visokošolske učitelje in sodelavce, ki spodbujajo reflektiranje lastne pedagoške prakse in vpeljavo inovativnih metod, oblik in pristopov dela s študenti. Žal so tovrstna usposabljanja v habilitacijskih postopkih navadno spregledana, skopo obravnavana ali jim je namenjeno le minimalno število točk. Prav tako visokošolski učitelji poročajo o pomanjkanju priložnosti za medsebojno izmenjavo izkušenj, mnenj in izzivov o poučevanju s kolegi iz primerljivih ali povsem »oddaljenih« disciplin.
V sklopu projekta so v letih 2017 in 2018 načrtovane aktivnosti in dogodki, ki naslavljajo zgoraj navedene tematike, in se nanašajo na odprta vprašanja v zvezi z Zakonom o visokem šolstvu, pedagoško usposobljenostjo visokošolskega učnega osebja ter kakovostjo učenja in poučevanja v visokem šolstvu.

Izvedba projekta je financirana s strani Evropske komisije in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport. Vsebina spletne strani je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.