Cmepius

Program Erasmus+

Izobraževanje in usposabljanje

Erasmus+ je program mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh ključnih ukrepov. Programske aktivnosti se izvajajo v okviru letnih razpisov v 7 letnem obdobju od 2014 do 2020.

Ključni ukrep 1 (KA1)

V okviru ključnega ukrepa 1 Erasmus+ program spodbuja učno mobilnost posameznikov, in sicer študentov ter strokovnih delavcev na visokošolskih institutcijah. Za dotacijo lahko zaprosijo slovenske organizacijevisokošolske institucije, ki jim je bila dodeljena Listina Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE) in nacionalni konzorciji za mobilnost.

Institucija prijaviteljica

mora imeti ECHE listino.

Ključni ukrep 2 (KA2)

Med aktivnosti evropskega programa sodelovanja Erasmus+ v okviru ključnega ukrepa 2 spadajo tudi mednarodna strateška partnerstva. Gre za projekte, ki so namenjeni razvoju pobud, ki obravnavajo enega ali več področij izobraževanja, usposabljanja in mladine ter spodbujanju inovacij, izmenjav izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami organizacij, ki delujejo na omenjenih področjih.

Aktivnosti lahko vključujejo:

  • razvijanje, testiranje in implementacija inovativnih pristopov in praks za študijske programe, študente, osebje in organizacije;
  • pospeševanje priznavanja in certificiranja veščin in kompetenc;
  • aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja kot so intenzivni študijski programi, kombinirana mobilnost študentov, skupna usposabljanja zaposlenih ter poučevanje in usposabljanje.

Ključni ukrep 3 (KA3)

Ključni ukrep 3 programa Erasmus+ je namenjen akcijam, ki jih izvaja Evropska komisija centralizirano ali v državah članicah in sodelovanju s tretjimi državami. Reforma politik je usmerjena v krepitev orodij (ECTS, ECVET, EUROPASS, YOUTHPASS) in učinka odprtih metod koordinacije in izvajanje strategije Evropa 2020. Poudarek je na krepitvi podlag za oblikovanje politik in izmenjavi dobrih praks.