Cmepius

Arhiv novic projekta EHEA

Nacionalna strategija internacionalizacije VŠ 2016-20

V sklopu projekta EHEA Slovenia 1 (2015–2016) je bila sprejeta Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020. Internacionalizacija je integralni del razvijajočega se visokošolskega okolja, ki prispeva h kakovosti in trajnostnemu razvoju visokošolskega izobraževanja, raziskovanja in vseh ostalih segmentov, ki tvorijo visokošolski prostor. Internacionalizacija visokega šolstva je več od mobilnosti študentov in akademskega osebja; njena tematska področja med drugim vključujejo tudi internacionalizacijo poučevanja, učenja in raziskovanja, sodelovanje in konkurenčnost, nacionalne in nadnacionalne politike ter sprejem institucionalnih strategij za internacionalizacijo.

V sodelovanju z različnimi visokošolskimi deležniki sta CMEPIUS in MIZŠ pripravila predlog Nacionalne strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, ki je bil 23. junija 2016 predstavljen v prostorih MIZŠ, Vlada Republike Slovenije pa je Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020 sprejela 28. julija 2016.

28. ukrep Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ 2011-2020) je nalagal ministrstvu pripravo nacionalne strategije za internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. Slednjo opredeljuje kot eno od ključnih področij za njegov nadaljnji razvoj.

Za izvajanje strategije je bil sprejet Akcijski načrt 2016-2018, ki ima 25 ciljev ter več kot 50 ukrepov v skupni vrednosti cca 57 mio EUR, od tega cca 18 mio EUR za mednarodno znanstveno raziskovalno in razvojno sodelovanje. Drugi Akcijski načrt 2018-2020 bo pripravljen na osnovi evalvacije prvega ter v skladu s predvidenimi proračunskimi in kohezijskimi sredstvi za naslednje obdobje.

Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020 vsebuje dve prilogi:

  1. Priloga 1: Pregled stanja v slovenskem visokem šolstvu na področju internacionalizacije
  2. Priloga 2: Akcijski načrt Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2018

Kakovost učenja in poučevanja v visokem šolstvu

V projektu EHEA Slovenia 1 (2015–2016) je bila kot ena ključnih tematik izpostavljena kakovost poučevanja in učenja v visokem šolstvu, ki je tudi ena izmed osrednjih tem v sodobnih trendih visokega šolstva. Potreba po razvoju visokošolskega učnega osebja na področju pedagoškega dela oziroma poučevanja in učenja z upoštevanjem sodobnega mednarodnega in globalnega okolja pred stavlja pomemben del nacionalnih in institucionalnih politik in praks. CMEPIUS je zato v sklopu projekta izvedel več delavnic za visokošolsko učno osebje, ki so bile vselej množično obiskane, zato vseh zainteresiranih kandidatov nismo mogli povabiti k udeležbi. Na delavnicah so se udeleženci seznanili z različnimi oblikami in metodami pedagoškega dela ter se usposobili za sodobnejše in kakovostnejše delo s študenti. Povratne informacije udeležencev so pokazale njihovo izrazito zadovoljstvo nad uporabnostjo vsebin in tematik delavnic za njihovo pedagoško delo, nad metodami in oblikami dela, izborom izvajalcev in nenazadnje z našo strokovno in organizacijski podporo. Izrazili so tudi željo po nadaljnjih tovrstnih usposabljanjih, saj čutijo pomanjkanje na področju podpore in ponudbe programov za njihov pedagoški razvoj.

Izvedli smo naslednje delavnice:

PISANJE IN UPORABA UČNIH IZIDOV (WRITING AND USING LEARNING OUTCOMES)

Učni izidi so opredeljeni v kontekstu znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih udeleženci pridobijo ob koncu učnega oziroma študijskega procesa. Predstavljajo izjave oziroma pričakovanja o tem, kaj bo študent vedel, razumel in bil zmožen opraviti po zaključenem študijskem procesu, in sicer tako na ravni predmeta, modula, kot tudi študijskega programa. V sklopu slednjega so učni izidi standardizirani na določeni kvalifikacijski ravni in se povezujejo v kvalifikacijo oziroma izobrazbo.
Prof. dr. Declan Kennedy z Irske je konec leta 2015 na centru CMEPIUS že izvedel dve zelo uspešni in obiskani delavnici o pisanju in uporabi učnih izidov v visokem šolstvu. Zaradi velikega zanimanja in aktualnosti teme bosta v mesecu februarju 2017 ponovno izvedeni dve enodnevni delavnici, ki bosta tokrat dali večji poudarek »train-the-trainers« pristopu, zato se od udeležencev pričakuje, da bodo med svojimi kolegi na visokošolskem zavodu izvedli kratko predstavitev na temo pisanja in uporabe učnih izidov.
V interaktivnih delavnicah bodo na praktičnih primerih predstavljeni oblikovanje, preverjanje in ocenjevanje učnih izidov predmeta, modula in/ali študijskega programa z vključitvijo internacionaliziranih učnih izidov. Vsi udeleženci bodo prejeli svoj izvod prevoda priročnika Pisanje in uporaba učnih izidov, katerega avtor je prof. dr. Declan Kennedy. Med delavnico bodo razdeljena tudi gradiva, ki jih bodo udeleženci lahko uporabili med predstavitvijo svojim kolegom.
Program usposabljanja: kliknite TUKAJ

Gradivo z delavnice:

Predstavitev LO

Presentation2A Writing LOs DK

Presentation2B Prog LOs DK

Presentation3 Competences LOs DK

Presentation4 Linking LOs DK

Izvajalec usposabljanj: prof. dr. Declan Kennedy

Jezik izvajanja: angleški

Število udeležencev na eni delavnici: 30
Lokacija: CMEPIUS, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana (predavalnica v pritličju)
Vsa mesta so zapolnjena, prijava na delavnico ni več mogoča.
Udeležba na delavnici je brezplačna.

Če boste izbrani za udeležbo na delavnici, a se je brez opravičljivih razlogov ne boste udeležili, boste morali organizatorju povrniti stroške usposabljanja v vrednosti 50,00 eur na udeleženca. Svojo morebitno odsotnost sporočite še pred pričetkom usposabljanja!

Potrdilo o udeležbi na delavnici bodo prejeli le tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.

INTERCULTURAL FLUENCY (British Council)

Sposobnost delovanja in komuniciranja v kompleksnih in spreminjajočih večkulturnih okoljih je ena ključnih kompetenc v današnjem globalnem okolju. Visokošolsko osebje se pri svojem vsakdanjem delu z mednarodnimi študenti in osebjem ne sooča le s komunikacijo v tujem jeziku, temveč tudi z različnimi kulturnimi okolji in posledično medkulturnimi razlikami med domačimi in tujimi študenti, osebjem, sodelavci.

Cilj delavnice INTERCULTURAL FLUENCY je nuditi podporo organizacijam, ki želijo razširiti svoje mednarodno sodelovanje. Na podlagi usposabljanja boste lažje predvideli in bolje razumeli, kaj se dogaja v različnih medkulturnih situacijah. Prav tako bo predstavljen sveženj tehnik in idej v pomoč pri delu v medkulturnem okolju. Tridnevna delavnica vključuje šest modulov, ki naslavljajo spoznavanje temeljnih prvin medkulturne spretnosti, uspešno gradnjo odnosov in komunikacijo v različnih kulturnih situacijah, razumevanje kulturnih razlik v primeru konfliktnih situacij in njihovega reševanja itd.

Izvajalka usposabljanja: Dominika Cieslikowska

Jezik izvajanja: angleški
VSEBINA PROGRAMA in časovnica izvajanja: 3-dnevna delavnica (9.00–17.00)
Število udeležencev: največ 16
Več o INTERCULTURAL FLUENCY
Vsa mesta so zapolnjena, prijava na delavnico ni več mogoča.

Potrdilo o udeležbi na delavnici bodo prejeli le tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.

Če boste izbrani za udeležbo na delavnici, a se je brez opravičljivih razlogov ne boste udeležili, si organizator pridržuje pravico do zaračunanja stroškov organizacije v višini 50,00 eur na udeleženca. Svojo morebitno odsotnost sporočite še pred pričetkom usposabljanja!

Udeležba na delavnici je brezplačna.

ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE (British Council)

Visokošolski učitelji se pri delu s študenti soočajo z različnimi izzivi in praksami. Poleg domačih so v stiku tudi z mobilnimi študenti, zato se predavanja, seminarji in konzultacije pogosto izvajajo v angleškem jeziku, prisotne so medkulturne razlike med študenti, kar predstavlja pomemben element vključevanja mednarodne dimenzije v visokošolsko izobraževanje.

Petdnevna delavnica »Academic Teaching Excellence« je namenjena visokošolskim učiteljem, katerih materni jezik ni angleščina, vendar pri delu s študenti uporabljajo angleščino. Udeleženci usposabljanja se bodo izpopolnili v izvajanju različnih interaktivnih metod in oblik visokošolskega izobraževanja v angleščini s poudarkom na ustvarjanju vzdušja, ki spodbuja učenje. Pridobljena znanja, spretnosti in izkušnje bodo udeleženci lahko uspešno uporabili tako pri poučevanju mednarodno mešanih skupin študentov, kot tudi pri poučevanju le domačih študentov.

Izvajalka usposabljanj na Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem: Fiona Rachel Appleby
Izvajalec usposabljanj na Univerzi v Ljubljani: Rob Lewis
Jezik izvajanja: angleški
Število udeležencev: 10–14
OSNUTEK PROGRAMA
Predstavitvena brošura: British Council Academic Teaching Excellence
Prijava: Vsa mesta so zapolnjena, zato prijava ni več mogoča.

Po zbranih prijavah bo opravljen izbor kandidatov, ki bodo povabljeni k udeležbi na delavnici.

Potrdilo o udeležbi bodo prejeli le tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.

Če boste izbrani za udeležbo na delavnici, a se je brez opravičljivih razlogov ne boste udeležili, si organizator pridržuje pravico do zaračunanja stroškov organizacije v višini 50,00 eur na udeleženca. Svojo morebitno odsotnost sporočite še pred pričetkom usposabljanja!

Udeležba na delavnici je brezplačna.

SPREJEMNI POSTOPKI IN UČNI IZIDI –
projekt MASTERMIND EUROPE

V študijske programe se vpisujejo študenti z različnim akademskim znanjem in spretnostmi, različnim nacionalnim in kulturnim ozadjem, različnimi izkušnjami in pričakovanji itd. Naraščajoča raznolikost (lahko) predstavlja pot do višje kakovosti magistrskih programov, zahteva pa tudi večjo mobilnost in sistematični pristop, čemur morajo slediti prijavno-sprejemni postopki.

Skrbniki/koordinatorji magistrskih študijskih programov potrebujejo orodja, priporočila in znanja za usklajevanje zelo raznolike množice kandidatov s potrebami študijskih programov. Cilj projekta Mastermind Europe je, ustvariti več preglednosti in sinergije nad sprejemnimi postopki na ravni magistrskega študija v Evropi ter na podlagi raziskovalnega in razvojnega dela razviti nabor orodij, ki bodo ob zaključku projekta na voljo vsem, ki jih ta tematika zanima.

MASTERMIND EUROPE je triletni (2014–2017) ERASMUS+ projekt, ki ga koordinira Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) in vključujejo devet drugih evropskih partnerjev, to so Nemška rektorska konferenca (HRK), Katalonsko združenje javnih univerz (ACUP), Univerza v Helsinkih, Univerza v Vilni, Politehniška univerza v Milanu, Univerza v Gradcu, StudyPortals in ZIGGURAT ter Univerza v Ljubljani preko centra CEPS na Pedagoški Fakulteti (dr. Pavel Zgaga).

Enodnevna delavnica o SPREJEMNIH POSTOPKIH na ravni magistrskih študijskih programov in pomenu učnih izidov v tem kontekstu je namenjena predvsem koordinatorjem/skrbnikom magistrskih programov pa tudi ostalim VŠ učiteljem in strokovnemu osebju, ki želijo izboljšati prakso sprejemnih postopkov na svojih ustanovah in so pripravljeni svoje izkušnje deliti s kolegi.

Izvajalca usposabljanja: Inez Meurs in Kees Kouwenaar
Jezik izvajanja: angleški
Program usposabljanja

Udeležba na delavnici je brezplačna.
Potrdilo o udeležbi na delavnici bodo prejeli le tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.

SKUPINSKO DELO ZA AKTIVEN ŠTUDIJ

Skupinsko delo je, glede na priložnosti, ki jih nudi za miselno in čustveno aktiviranje študentov ter uresničevanje zahtevnejših ciljev študija, pri nas premalo razširjeno. Na delavnici bodo udeleženci izkustveno spoznali različne modele skupinskega dela, spoznali, kako jih kakovostno izvesti, in razmislili o njihovi uporabnosti pri svojem  pedagoškem delu.

Obravnavane bodo naslednje teme:

  • značilnosti in dejavniki  kakovostnega študija,
  • modeli skupinskega dela,
  • prednosti in slabosti skupinskega dela,
  • prispevek skupinskega dela k poglobljenemu študiju in doseganju zahtevnejših ciljev,
  • organizacija in ocenjevanje skupinskega dela ter
  • skupinsko delo in globinski pristop k študiju.

Izvajalki usposabljanj: ddr. Barica Marentič Požarnik in dr. Andreja Lavrič
Jezik izvajanja: slovenski
Število udeležencev: 24
Lokacija: CMEPIUS, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana

Program usposabljanja

Prijava na seminar ni več mogoča.
Udeležba na delavnici je brezplačna. Če boste izbrani za udeležbo na delavnici, a se je brez opravičljivih razlogov ne boste udeležili, boste morali organizatorju povrniti stroške usposabljanja v vrednosti 50,00 eur na udeleženca. Svojo morebitno odsotnost sporočite še pred pričetkom usposabljanja!

Potrdilo o udeležbi na delavnici bodo prejeli le tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.

ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE

Angleščina je postala lingua franca v mednarodnem visokošolskem okolju. Visokošolski učitelji se pri delu z mednarodno mešanimi skupinami študentov soočajo z različnimi mednarodnimi praksami in medkulturnimi razlikami med študenti. Predavanja in seminarji se v večini primerov izvajajo v angleškem jeziku, kar predstavlja pomemben element pri vključevanju mednarodne dimenzije v visokošolsko izobraževanje.

Enotedenska delavnica »Academic Teaching Excellence« je namenjena visokošolskim učiteljem, katerih materni jezik ni angleščina, vendar poučujejo v angleščini. Udeleženci seminarja se bodo izpopolnili v izvajanju različnih interaktivnih metod in oblik visokošolskega izobraževanja v angleščini s poudarkom na ustvarjanju vzdušja, ki spodbuja učenje. Pridobljena znanja, spretnosti in kompetence bodo udeleženci lahko uspešno uporabili tako pri poučevanju mednarodno mešanih skupin študentov, kot tudi pri poučevanju le domačih študentov.

Izvajalka usposabljanj: Fiona Rachel Appleby
Jezik izvajanja: angleški
Število udeležencev: 10–14

Na voljo je že predviden osnutek programa.
Predstavitvena brošura: British Council Academic Teaching Excellence

Potrdilo o udeležbi na delavnici bodo prejeli le tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.
Prednost pri udeležbi bodo imeli koordinatorji mednarodnih programov, učno osebje, ki poučuje mednarodno mešane skupine študentov, ali osebje, ki poučuje tuji jezik.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

TEACHING INTERNATIONAL STUDENTS - INTERCULTURAL AWARENESS ACROSS THE CURRICULUM

Internacionalizacija visokega šolstva pomeni združevanje in povezovanje študentov, učiteljev in drugih uslužbencev iz različnih narodnostnih in družbenih okolji. Prav to povezovanje in pretok informacij je namreč bistvena prvina same narave univerze, saj naj v akademskem okolju potekajo univerzalni kulturni procesi, ko ta podpre pot, da vsi delimo osnovno modrost, kritičnost in neodvisnost razmišljanja. Gostje iz tujine – „tujci“, drugačni in različni imajo pri teh procesih posebno vlogo: pomagajo nam razmišljati kritično, izven ustaljenih okvirov, saj se preko njih soočamo tudi z drugačnimi življenjskimi nazori, vrednotami in navadami, prepoznamo pa tudi svoje ustaljene poglede. Ob neposrednih stikih in sodelovanju se zabriše razlika med “domačim” in “mednarodnim”, ki  v resničnosti ne obstaja in je le posledica ideologij predelanih v predsodke in stereotipe (Holliday 2015).

Enodnevna delavnica bo izhajala iz raziskav in učnih gradiv, razdelanih v okviru projekta IEREST in je namenjena visokošolskim učiteljem, ki so v svojem delovnem okolju pogosto obkroženi s tujimi študenti in kolegi. Udeleženci delavnice bodo pridobili teoretske in izkustvene vpoglede v teme kot so:
– dojemanje sebe in drugih,
– raziskovanje pripovedi o medkulturnosti v mednarodnih izmenjavah,
– srečanje ‘drugosti’,
– visokošolsko okolje tu in tam.

Delavnica je namenjena razmisleku o tem, kaj se dogaja ob srečanju s študenti in sodelavci iz različnih sredin in opazovanju procesa sporazumevanja.

Izvajalki usposabljanj: doc. dr. Neva Čebron (Univerza na Primorskem) in dr. Claudia Borghetti (Univerza v Bologni)
Jezik izvajanja: angleški
Število udeležencev: 30

Na voljo je osnutek programa.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Potrdilo o udeležbi na delavnici bodo prejeli le tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.

VISOKOŠOLSKI POUK IN KOMUNIKACIJA

Predavanja še vedno predstavljajo glavno in močno razširjeno metodo visokošolskega izobraževanja, ki zavzemajo približno polovičen delež v primerjavi z drugimi študijskimi oblikami, kot so vaje, seminarji ipd. Pojavlja se vprašanje, koliko so klasična predavanja še aktualna v sodobnem času in koliko prispevajo k uspešnemu študiju, oziroma kako lahko povečamo njihovo učinkovitost z vpeljevanjem različnih pristopov, ki omogočajo aktivno učenje in študij.

V sklopu seminarja, ki bo obsegal interaktivno predavanje in delavnico, bosta obravnavani naslednji temi:

  • visokošolski pouk v sodobnem času: spremembe na področju visokošolskega poučevanja v zadnjih desetletjih (cilji, študenti, kompetence/izidi, IKT idr.); načela in strategije za omogočanje aktivnega učenja in študija; visokošolsko predavanje danes (cilji, strukturiranje, oblikovanje, internaktivno predavanje) ter
  • komunikacija v visokem šolstvu: interaktivna izdelava miselnega vzorca na temo Komunikacija v visokem šolstvu; pogovor o bistvu pojmov in aktivnosti: komuniciranje, visoko šolstvo, motivacija itd.; alternativni načini pridobivanja znanja; video kot alternativni način pridobivanja znanja in preverjanja kompetenc; primer uporabe videa; možnosti uporabe alternativnih načinov pridobivanja znanja..

Izvajalca usposabljanj: dr. Slavko Cvetek (Univerza v Mariboru) in dr. Damijan Mumel
Jezik izvajanja: slovenski
Število udeležencev: 30 (V primeru večjega števila prijavljenih bo izbor udeležencev potekal na osnovi enakomerne razporeditve med univerzami oz. visokošolskimi zavodi in po področjih delovanja.)

Program usposabljanja

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Potrdilo o udeležbi na delavnici bodo prejeli le tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.

WRITING AND USING LEARNING OUTCOMES

Učni izidi so opredeljeni v kontekstu znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih udeleženci pridobijo ob koncu učnega oziroma študijskega procesa. Predstavljajo izjave oziroma pričakovanja o tem, kaj bo študent vedel, razumel in bil zmožen opraviti po zaključenem študijskem procesu, in sicer tako na ravni predmeta, modula, kot tudi študijskega programa. V sklopu slednjega se učni izidi povezujejo v kvalifikacijo oziroma izobrazbo.

V začetku decembra bosta v sodelovanju s tujim strokovnjakom prof. dr. Declanom Kennedyjem iz Irske (University College Cork) na CMEPIUS-u izvedeni dve enodnevni delavnici na temo učnih izidov, ki bo primarno namenjena visokošolskemu učnemu osebju. V interaktivnih delavnicah bodo na praktičnih primerih predstavljeni oblikovanje, preverjanje in ocenjevanje učnih izidov predmeta, modula in/ali študijskega programa z vključitvijo internacionaliziranih učnih izidov.

Program
Vsebina z delavnice

Izvajalec usposabljanj: prof. dr. Declan Kennedy
Jezik izvajanja: angleški
Število udeležencev na eni delavnici: 30

Udeležba na delavnici je brezplačna.
Če boste izbrani za udeležbo na delavnici, a se je brez opravičljivih razlogov ne boste udeležili, boste morali organizatorju povrniti stroške usposabljanja v vrednosti 50,00 eur na udeleženca. Svojo morebitno odsotnost sporočite še pred pričetkom usposabljanja!

Potrdilo o udeležbi na delavnici bodo prejeli le tisti kandidati, ki se bodo delavnice udeležili v celoti oziroma bodo izpolnili vse predvidene obveznosti.

Aktivnosti izvedene v okviru projekta EHEA v letih 2015 in 2016

Izšla je monografija Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju: Od teorije k praksi, od prakse k teorije.

Izšel je recenziran e-zbornik mednarodne konference Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja. Kot del prispevka, objavljenega v zborniku, je nastal tudi VIDEO, katerega avtor je dr. Peter Purg.

28. julij 2016: Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020.

23. junij 2016: Predstavitev predloga Strategije in Akcijskega načrta internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

Izšel je zbornik 40. konference “Improving University Teaching” s prispevki slovenskih udeležencev

6. april 2016 mednarodni posvet Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja

12. in 13. 11. 2015 konferenca z naslovom Developing Competences through Work and International Mobility, Bled

Izšel je prevod praktičnega vodnika z naslovom Pisanje in uporaba učnih izidov (avtor: dr. Declan Kennedy) z dodatnim poglavjem. Izvodi so dostopni le v natisnjeni obliki. Angleška različica je dostopna tukaj.

4. 11. 2015 nacionalna konferenca KAKOVOST VISOKEGA ŠOLSTVA V SODOBNEM ČASU – Kaj zajema internacionalizacija DOMA?

25. 9. 2015 je bil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani posvet z naslovom Kako spodbujati pedagoško odličnost v visokem šolstvu?

15. – 17. 7. 2015 mednarodna konferenca IUT (Improving University Teaching)