Cmepius

Program Erasmus+

Izobraževanje in usposabljanje

Erasmus+ je program mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh ključnih ukrepov. Programske aktivnosti se izvajajo v okviru letnih razpisov v 7 letnem obdobju od 2014 do 2020.

Ključni ukrep 1 (KA1)

V okviru ključnega ukrepa 1 Erasmus+ spodbuja učno mobilnost posameznikov, in sicer vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih, za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali sledenja na delovnem mestu (“job shadowing“) v eni od programskih držav.

Ključni ukrep 2 (KA2)

Med aktivnosti programa Erasmus+ spadajo tudi mednarodna strateška partnerstva, ki se izvajajo v okviru ključnega ukrepa 2. Gre za projekte namenjene razvoju pobud, ki obravnavajo enega ali več področij izobraževanja, usposabljanja in mladine ter spodbujanju inovacij, izmenjavi izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami organizacij, ki delujejo na omenjenih področjih.

Aktivnosti lahko vključujejo:

  • razvijanje, testiranje in implementacija inovativnih pristopov in praks za učence, osebje in organizacije;
  • izmenjava izkušenj in dobrih praks, vključno skozi aktivnosti kolegialnega učenja in delavnicami;
  • izvajanje skupnih raziskav in študij;
  • pospeševanje (olajšanje) priznavanja in certificiranja veščin in kompetenc;
  • aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja kot so skupno projektno delo med skupinami učencev, dolgoročne učne mobilnosti učencev, skupne usposabljanja zaposlenih in poučevanje in usposabljanje.

Ključni ukrep 3 (KA3)

Ključni ukrep 3 Erasmus+ je namenjen akcijam, ki jih izvaja Evropska komisija centralizirano ali v državah članicah in sodelovanju s tretjimi državami. Reforma politik je usmerjena v krepitev orodij (ECTS, ECVET, EUROPASS, YOUTHPASS) in učinka odprtih metod koordinacije in izvajanje strategije Evropa 2020. Poudarek je na krepitvi podlag za oblikovanje politik in izmenjavi dobrih praks.