Cmepius

Program Erasmus+ (2021-2027)

12 marca, 2021
»Erasmus+ je izjemna učna izkušnja, ki odpira priložnosti za razvoj za vsakogar«.

 

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo. 

Za sedem letno obdobje je na voljo 26,2 milijarde evrov, kar je 1,8 kratnik proračuna preteklega programa.

Erasmus+ omogoča sodelovanje med institucijami, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, vse od vrtcev do univerz ter izobraževalcev odraslih. V projektih lahko sodelujejo tudi druge institucije (podjetja, združenja, društva ipd.), ki se kakor koli navezujejo na aktivnosti področja. Preko aktivnosti posamezniki pridobijo različne osebne in strokovne spretnosti in kompetence, v tujini opravijo študijske obveznosti ali praktično usposabljaje, razširijo mrežo poznanstev in poznavanje sistemov izobraževanja po različnih državah. Institucije prav tako pridobijo nova znanja, različne metode dela, ki dvignejo kakovost njihovega delovanja in sposobnost za mednarodno sodelovanje.

 

V čem je edinstven?

Omogoča formalne in neformalne učne priložnosti: mobilnosti in sodelovalni projekti, ki presegajo ustaljene načine učenja;

Omogoča kombinirane (blended) mobilnosti: kombiniranje čezmejne dimenzije z digitalnim učenjem.

Vključujoči Erasmus+: ponuja raznolike priložnosti za vse institucije in posameznike, še posebej tiste z manj priložnostmi.

Digitalni Erasmus+: orodja, ki omogočajo enostavnejši proces kot tudi lajšajo delitev informacij in spletno učenje. Program nudi podporo izobraževanju in usposabljanju, da postane fit za digitalen prehod.

Trajnostni Erasmus+: bolj zelena potovanja in promocija trajnostnih praks med udeleženci programa.

 

 

Politični okvir programa Erasmus+

Erasmus+ je ključno orodje EU, ki bo uresničeval cilje in smernice dokumenta Evropski izobraževalni prostor (EU Education Area) z namenom priprave Evrope na digitalne in zelene spremembe s sodelovanjem vseh članic EU. Povečalo se bo vlaganje v pobude, ki podpirajo priložnosti za učenje za vse, za zagotavljanje enakosti v izobraževanju in povečal sodelovanje učečih se iz manj spodbudnih okolij in z manj priložnostmi.

Kljub ambicioznim političnim ciljem, pa Erasmus+ mora v letu 2021 biti v celoti aktiviran za proces obnove po pandemiji in hkrati biti vključujoč in preprosto dostopen, krepiti mora svojo zavezo k zeleni in bolj trajnostni prihodnosti in delovati v smeri boljše integracije digitalnih tehnologij v izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

 

Vključujoči Erasmus+

Nova Erasmus+ strategija za vključenost in raznolikost bo dvignila kakovostni učinek aktivnosti programa in zagotavljala enake možnosti z večanjem poudarka na to, da dosegamo več in bolj učinkovito posameznike različnih starosti, še posebej pa osebe z manj priložnostmi ter tiste, ki so v slabšem položaju zaradi gospodarskih, socialnih, kulturnih, geografskih ali zdravstvenih razlogov, migrantskega ozadja ali iz razlogov, kot so invalidnost in izobraževalne težave.

Raznolike oblike mobilnosti (kratkoročne, skupinske, virtualne, kombinirane) bodo ponujale večjo fleksibilnost skupinam, ki se srečujejo z ovirami v sodelovanju.

Partnerstva malega obsega z več prijavnimi roki bodo nudila možnosti za dostop lokalnim organizacijam, ki običajno delujejo neposredno s posamezniki z manj priložnostmi.

Večjo vključenost bomo dosegli tudi s poenostavljenimi mehanizmi (akreditacije, pavšali, …)

Zeleni Erasmus+

Evropski Zeleni dogovor prepoznava ključno vlogo šol, izobraževalnih institucij in univerz za angažiranje učencev, staršev in širše skupnosti v smeri potrebnih sprememb za uspešno tranzicijo v klimatsko-nevtralno Evropo.

Erasmus+ bo pomagal razvijati znanja, spretnosti in odnos do klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja in podpiral celovite institucionalne pristope k izobraževanju za okoljsko trajnost.

Projekti bodo spodbujali različne akterje (šole, lokalne skupnosti, gospodarstvo) za promocijo ozaveščanja o okoljskih tematikah, poučevanju in izvajanju, kar se poučuje (družbena odgovornost, zmanjšanje odpadkov, prevoz itd.)

Erasmus+ bo večal število mobilnosti na področju zelenih razvojno naravnanih področij – npr. na tistih študijskih obdobjih, praksah, šolskih in mladinskih izmenjavah, ki spodbujajo razvoj kompetenc, izboljšujejo razvoj kariere in spodbujajo udeležence na področjih, ki so strateškega pomena za trajnostni razvoj našega planeta. Posebna pozornost bo namenjena ruralnemu razvoju (trajnostno kmetovanje, upravljanje z naravnimi viri, varovanje zemlje, bio-kmetijstvo, zdravi oceani). (Blue Erasmus)

Platforme (eTwinning, EPALE) bodo nudile in razvijale podporne materiale za izmenjavo dobrih praks in učinkovitih izobraževalnih oblik in politik na temo okoljske odgovornosti in trajnosti.

Erasmus+ bo tudi na področju mobilnosti spodbujal k zmanjševanju ogljičnega odtisa z uporabo trajnostnih prevoznih oblik in bolj odgovornem obnašanju (Evropsko leto železnic 2021; Erasmus+ RailPAss)

Digitalni Erasmus+

Kot odziv na hiter in velik tehnološki razvoj bo Erasmus+ nudil več priložnosti za digitalne in spletne aktivnosti ter aktivnosti na daljavo.

Nudil bo bolj vključujoče oblike za udeležence, ki ne morejo sodelovati na daljših mobilnostih. V projektih bo podpiral razvoj inovativnih praks in digitalnih metod s področja izobraževanja in usposabljanja (Evropske univerze, Centri odličnosti, Teacher Academies, eTwinning, EPALE, School Education Gateway, SELFIE, Europass)

Program bo občutno digitaliziran, še posebej preko Evropske študentske kartice.

Več informacij lahko najdete med strateškimi dokumenti Evropske Komisije.

Aktivna participacija v Erasmus+

S programom Erasmus+ želimo krepiti evropsko identiteto, aktivno državljanstvo in sodelovanje v demokratičnem življenju.

Program naslavlja nizko udeležbo državljanov v demokratičnih procesih, pomanjkanje znanja o Evropski uniji in poskuša premostiti ovire pri aktivnem vključevanju in sodelovanju v njihovih skupnostih ali v političnem in družbenem življenju Unije. Krepitev razumevanja EU s strani državljanov od zgodnjih let je ključnega pomena za prihodnost EU. Kot dodatek k formalnemu izobraževanju, neformalno učenje lahko dodatno izboljša razumevanje EU s strani državljanov in neguje občutek pripadnosti EU.

Spodbuja se aktivnosti, ki naslavljajo aktivno državljanstvo in etiko v vseživljenjskem učenju, razvoj družbenih in medkulturnih kompetenc, kritičnega mišljenja in medijske pismenosti.

 

V prihodnjem tednu sledi objava prednostnih nalog in novosti programa Erasmus+ po sektorjih izobraževanja ter plan promocije 2021.

Tu smo za Vas – če vas mika Erasmus+, kontaktirajte nas!

Ekipa CMEPIUS-a