Cmepius

Program Erasmus+

Izobraževanje in usposabljanje

Erasmus+ je program mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh ključnih ukrepov. Programske aktivnosti se izvajajo v okviru letnih razpisov v 7 letnem obdobju od 2014 do 2020.

Ključni ukrep 1 (KA1)

V okviru ključnega ukrepa 1 Erasmus+ spodbuja učno mobilnost posameznikov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Mobilnosti se lahko udeležijo zaposlenih in učenci, za dotacijo pa lahko zaprosi vsaka organizacija, ki aktivno sodeluje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Ključni ukrep 2 (KA2)

Med aktivnosti evropskega programa sodelovanja Erasmus+ v okviru ključnega ukrepa 2 spadajo tudi mednarodna strateška partnerstva. Gre za projekte, ki so namenjeni razvoju pobud, ki obravnavajo enega ali več področij izobraževanja, usposabljanja in mladine ter spodbujanju inovacij, izmenjav izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami organizacij, ki delujejo na omenjenih področjih.

Aktivnosti lahko vključujejo:

  • razvijanje, testiranje in implementacija inovativnih pristopov in praks za praktikante, osebje in organizacije s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
  • priznavanje veščin in kompetenc,
  • Evropski kreditni sistem (ECVET) ali zagotavljanje kakovosti (EQAVET),
  • aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja kot so kombinirana mobilnost praktikantov, skupna usposabljanja zaposlenih in poučevanje in usposabljanje.

Ključni ukrep 3 (KA3)

Ključni ukrep 3 Erasmus+ je namenjen akcijam, ki jih izvaja Evropska komisija centralizirano ali v državah članicah in sodelovanju s tretjimi državami. Reforma politik je usmerjena v krepitev orodij (ECTS, ECVET, EUROPASS, YOUTHPASS) in učinka odprtih metod koordinacije in izvajanje strategije Evropa 2020. Poudarek je na krepitvi podlag za oblikovanje politik in izmenjavi dobrih praks.