Cmepius

Norveški in EGP finančni mehanizem 2014–2021

»Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

CMEPIUS ni več izvajalec Sheme za mobilnost in mala partnerstva – shema majhnih donacij, v okviru programa Izobraževanje – Krepitev človeških virov. Za več informacij se obrnite na Nacionalno kontaktno točko, Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in spletno stran programa.


Slovenski štipendijski sklad SI04 2009–2014

EEA NOR LOGOS

Slovenski štipendijski sklad SI04 2009–2014 je podpiral mednarodno mobilnost in medinstitucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeval h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Osrednji cilj programa je bil spodbujati bilateralna partnerstva med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšati sodelovanje med organizacijami, ki prihajajo iz Slovenije in držav donatoric: Norveške, Islandije in Lihtenštajna.

Sodelovanje Slovenije z Norveško, Islandijo ali Lihtenštajnom na področju izobraževanja in usposabljanja v preteklosti ni bilo med najtesnejšimi. Slovenske izobraževalne institucije in posamezniki so se namreč bolj nagibali k drugim evropskim državam. S pomočjo programa Slovenski štipendijski sklad se je to v zadnjih letih precej spremenilo. Preko učne mobilnosti študentov, učiteljev, profesorjev in strokovnega osebja, pa tudi preko projektov sodelovanja med institucijami, je program v nekaj letih okrepil vezi med državami, institucijami in posamezniki. Glavni namen programa je krepitev človeškega kapitala, spodbujanje bilateralnega sodelovanja ter s tem spodbujanje zbliževanja ekonomije in družbe vseh vpletenih držav. Slovenski štipendijski sklad je zajemal, poleg pripravljalnih/študijskih obiskov (akcija 1), naslednje akcije:

  • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu (akcija2)
  • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju (akcija 3)
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (akcija 4)
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju (akcija 5)

S pomočjo projektov so se vzpostavila številna dolgoročna sodelovanja med slovenskimi, norveškimi, islandskimi ali lihtenštajnskimi institucijami. Izmenjale so se številne metode in načini poučevanja, nastali so skupni izdelki ter izobraževanja, stkale so se nove vezi med študenti. Vse aktivnosti so prispevale h krepitvi medsebojnega poznavanja, razumevanja, spoštovanja različnosti in približevanja ter sodelovanja. Marsikatero na novo vzpostavljeno partnerstvo se bo nadaljevalo tudi v prihodnje, saj obstaja interes z vseh strani. V marsičem smo si namreč podobni, imamo enake ideje, želje, interese ter skupna področja sodelovanja.

S pomočjo slabih 2 milijonov evrov je bilo tako podprtih 52 projektov, na mobilnost pa je odšlo 184 študentov, 84 učiteljev ter 227 učnega in strokovnega osebja z visokošolskih institucij. Nastalo je 8 poletnih šol, v katerih je sodelovalo 213 študentov in 69 profesorjev iz 14 različnih držav. Najbolj obravnavane tematike v 7 projektih partnerskega sodelovanja, v okviru katerih je bilo na izmenjavi 131 dijakov/učencev in 103 učitelji, so bile: izobraževanje posameznikov s posebnimi potrebami, ekologija, zelena energija in metode izobraževanja na splošno.

Več o rezultatih projektov financiranih v okviru Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM 2009–2014 si lahko preberete v zborniku.

Nekaj primerov uspešnih partnerstev si lahko ogledate tudi med primeri dobrih praks.