Cmepius

NetWBL

Tematska mreža Work Based Learning

NetWBL

NetWBL je mreža 29-ih nacionalnih agencij, ki jih koordinira nemška nacionalna agencija BIBB. Projekt financira Evropska komisija, Direktorat za izobraževanje in kulturo.

Eden izmed poglavitnih ciljev projekta je pripraviti spletno bazo primerov dobrih praks na področju razvoja kompetenc oziroma usposabljanja na delovnem mestu. Orodje je namenjeno tako projektnim prijaviteljem kot deležnikom, ki se s področjem ukvarjajo pri svojem delu. Spletna baza www.wbl-toolkit.eu je bila svečano “odprta” na drugi monitoring konferenci projektnih partnerjev v Litvi oktobra 2015. Uporabnikom je na voljo knjižnica publikacij, vzorčni primeri, slovarček in seznam relevantnih projektov.

Sedaj na voljo

spletna baza www.wbl-toolkit.eu. Raziščite knjižnica publikacij, vzorčne primere s področja usposabljanja na delovnem mestu, slovarček in seznam relevantnih projektov.

Ozadje

Pomen usposabljanja na delovnem mestu (Work Based Learning) za spodbujanje zaposlovanja mladih in konkurenčnosti gospodarstva je splošno priznan. V državah z dobrim in privlačnim poklicnim izobraževanjem ter sistemi usposabljanja (VET), in zlasti tiste, ki imajo dobro uveljavljene vajeniške sisteme, so običajno bolj uspešne na področju zaposlovanja mladih.

Evropska zveza za vajeništvo

Evropska zveza za vajeništvo (European Alliance for Apprenticeships) je bila sklenjena v Leipzigu 2. julija 2013. 15. oktobra 2013 je Svet Evropske unije sprejel Deklaracijo o Evropski zvezi za vajeništvo. Zveza navaja kot enega izmed ključnih elementov, da se države članice zavezujejo, da kjer bo to primerno, bodo “[…] izvedle reforme sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, v sodelovanju s socialnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi, z uvajanjem vajeništva ali izboljšanjem obstoječih shem, […], z namenom, da povečajo število, kakovost in privlačnost vajeništva“.

Cilj

NetWBL želi okrepiti elemente usposabljanja na delovnem mestu (WBL) v obstoječih sistemih  poklicnega izobraževanja in visokega šolstva in še posebej za podporo vajeništva.

Mreža obravnava ključne akterje, vključene v usposabljanje na delovnem mestu v vsaki evropski državi, pri čemer upošteva različne sisteme in zakonske predpise poklicnega ter visokošolskega izobraževanja in usposabljanja. Poleg tega mreža podpira Evropsko zvezo za vajeništvo (EAfA).

Aktivnosti

NetWBL mreža bo poskrbela za vidnost rezultatov projektov usposabljanja na delovnem mestu programa Vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Programme)  ter bo podprla reforme poklicnega izobraževanja in usposabljanja, z vzpostavitvijo on-line zbirke za uporabo ključnim deležnikom, socialnim partnerjem ter izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Hkrati pa bo opredelila vrzeli, ki bi se lahko zapolnile z novimi pristopi, ki se bodo razvili v programu Erasmus+.

Mreža bo podprla izvajanje v praksi usposabljanje na delovnem mestu:

  • s ponudbo orodij in dobrih praks, razvitih v programu VŽU in v prihodnjem programu Erasmus+;
  • z razpoznavanjem “prenosljivega jedra” rezultatov projekta s poudarkom na WBL;
  • z opredelitvijo vrzeli in potreb za prihodnje projekte;
  • s podpiranjem razvoja skupnosti praks;
  • z omogočanjem prenosa dobrih praks;
  • z izboljšanjem kakovosti izvajanja projektov skozi spremljanje in vzajemno učenje.