Cmepius

Dokumenti Centra

Pravne podlage

Na podlagi Izjave o zanesljivosti Ministrstva za šolstvo in šport (‘Ex-Ante Declaration of Assurance‘ št. 2007-13 z dne 16. 1. 2007, dopis MŠŠ št. 0140-1/2006/6 in dopolnitve) je Evropska komisija akreditirala Center za izvajanje nalog Nacionalne agencije EU programov s področja izobraževanja in usposabljanja. Izpolnjevanje pogojev Evropska komisija preverja vsako leto, kar je tudi pogoj za dodelitev programskih sredstev.

Naloge nacionalne agencije neposredno temeljijo na izvajanju t. i. ‘indirektnega centraliziranega vodenja’, ki je določen  v členu 54/2 c Uredbe o finančnih pravilih Evropske unije in 38. členu Uredbe za njihovo implementacijo ter so povzeta in razdelana  v 6. členu Sklepa št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o ‘uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja’ in njegovi prilogi Upravne in finančne določbe.

Poleg navedenih predpisov in pravnih podlag, ki določajo delovanje javnih zavodov, predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

  • UREDBA (EU) št. 1288/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (Besedilo velja za EGP);
  • 2014 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme, (dokument: JOINT/NA/DIR/2013/097, november 2013 in vse dopolnjene letne verzije), v nadaljevanju: Vodnik za NA;
  • Erasmus+, Vodnik za prijavitelje (junij 2014 in vsakoletne dopolnitve), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje;
  • Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher’s Mobility Portal), julij 2008.

Ustanovitveni sklep:

  • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013)
  • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02)
  • Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/06)
  • Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 64 z dne 24.8.2012)