Cmepius

Zlati kabel 2020

Slavnostna podelitev nacionalnih nagrad eTwinning je potekala 17. 12. 2020 v video konferenčnem okolju Zoom.

Nacionalna nagrada je priznanje slovenskim šolam in vrtcem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.

V letu 2020 so bili v izbor za nagrado zlati kabel avtomatično vključeni vsi projekti, ki so pridobili Znak kakovosti v obdobju od 1. septembra 2019 do 31. avgusta 2020 in pri točkovanju dosegli vsaj 70%.

Kriteriji izbora

Nagrade Zlati kabel smo podelili v 4 starostnih kategorijah:
do 6 let, 7 – 11 let, 12 – 15 let in 16 – 19 let.

V letu 2019 smo podelili tudi posebno nagrado v kategoriji skrb za okolje.

Vsak projekt je bil ocenjen po naslednjih merilih:
• pedagoška inovacije in kreativnost,
• vključenost v kurikul,
• komunikacija in izmenjava med partnerskimi šolami,
• sodelovanje med partnerskimi šolami,
• kreativna raba IKT ter
• rezultati, učinek projekta na šolo, učitelje, učence ter projektna dokumentacija.

Razglasitev nagrajencev in podelitev nagrad je potekala v sklopu podelitve nagrad jabolka kakovosti 2020.

Zbornik prejemnikov nacionalnih nagrad jabolk kakovosti in zlatega kabla 2020

Če se niste uspeli udeležiti podelitve nagrad, si lahko posnetek ogledate na povezavi: Posnetek podelitve nagrad jabolka kakovosti in zlati kabel 2020 

Nagrajenci

Starostna kategorija do 6 let

Projekt: Rainbow Kids
Vrtec: Vrtec Litija
Koordinatorice projekta: Vida Kristan, Jelena Šlankovič, Sabina Zarnik

Več o projektu

Projekt »Rainbow Kids«, ki se je izvajal v Vrtcu Litija in je povezal pet evropskih držav (Romunijo, Portugalsko, Turčijo, Grčijo in Slovenijo), je predšolske otroke spodbudil k spoznavanju tujega jezika prek barv in števil. Koordinatorice projekta Vida Kristan, Jelena Šlankovič, Sabina Zarnik so projektno delo smiselno vpele v kurikul (matematika, umetnost, jezik, okolje), učenje pa je potekalo individualno in v skupini skozi igro, prek raznolikih aktivnosti: petje, risanje, ples, komunikacija z vrstniki prek videokonferenc ter drugih virtualnih aktivnosti (npr. virtualni obisk živalskega vrta v Lizboni). Otroci so ob tem krepili medkulturne, jezikovne in socialne kompetence. Sodolovanje v projektu pa je v veliki meri vplivalo tudi na profesionalni razvoj vključenih vzgojiteljic. V aktivnosti so bili dejavno vključeni tudi starši otrok, njihova okrepljena vloga je bila vidna predvsem v času epidemije in zaprtja vrtcev.

Starostna kategorija 7-11 let

Projekt: Our New Technology Classroom

Šola: Druga osnovna šola Slovenj Gradec
Koordinatorica projekta: Katja Jenko

Več o projektu

Projekt »Our New Technology Classroom« v izvedbi Druge osnovne šole Slovenj Gradec je primer dobre prakse sodelovalnega dela na daljavo mednarodno mešanih ekip učencev iz Turčije, Poljske, Albanije, Španije in Slovenije. Namen projekta je bil seznaniti učence s prednostmi uporabe novih tehnologij pri učenju tujih jezikov in raziskovanju njihovih interesnih področij, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena e-varnosti. V ospredju uporabljenih pedagoških pristopov v okviru projekta je bil interdisciplinarni pristop, saj se je pri izvajanju aktivnosti povezovalo znanje predmetov angleščina, geografija, računalništvo, etika. Vse vsebine in aktivnosti so bile tako ustrezno povezane z učnimi načrti in so pripomogle h krepitvi medkulturnih, socialnih ter digitalnih kompetenc. Tehnologija je v projektu uporabljena kot motivator in pripomoček za aktivno in samostojno projektno delo učencev. Učinki na vse sodelujoče v projektu pa so razvidni zlasti v izboljšanju znanja angleščine, večji strpnosti in odprtosti do drugih kultur in religij, poznavanju novih IKT-orodij, krepitvi medkulturnega dialoga in ustvarjalnosti.

Spletna učilnica projekta:  https://twinspace.etwinning.net/95161/home

Starostna kategorija 12-15 let

Projekt: Learning Snacks & Learning Apps
Šola: Osnovna šola in vrtec Apače
Koordinatorica projekta: Renata Jakič

Več o projektu

Projekt »Learning Snacks & Learning Apps« je povezal štiri šole iz Nemčije, Francije, Poljske in Slovenije z namenom priprave digitalnih učnih gradiv za različne predmete. Slovenska šola je projektne aktivnosti v veliki meri izvajala pri pouku nemščine (v skladu z učnim načrtom), pri tem pa niso pozabili na medpredmetno povezovanje. Projekt se je osredotočal na razvoj digitalnih kompetenc, vzporedno pa je potekalo tudi ozaveščanje o e-varnosti, avtorskih pravicah in orodjih Web 2.0, tako na ravni učencev kot učiteljev. Projektno delo je potekalo v obliki sodelovalnega učenja, in sicer tako v nacionalnih kot tudi v mednarodno mešanih skupinah. Testiranje izdelanih aplikacij so do zaprtja šol izvajali v šoli, v času izobraževanja na daljavo pa so učenci aplikacije samostojno testirali doma, in sicer s pomoč-jo objav v spletni učilnici TwinSpace. Izbrana IKT-orodja so bila zelo dobro vključena v aktivnosti projekta in so pripomogla h kakovostnejšemu sodelovalnemu delu na daljavo.

Spletna učilnica projekta: https://twinspace.etwinning.net/108884

Starostna kategorija 16-19 let

Projekt: Un mundo mejor empieza…conmigo
Šola: Gimnazija Ravne na Koroškem
Koordinatorica projekta: Petra Podstenše

Več o projektu

Medpredmetno zasnovan in v kurikul vpet projekt »Un mundo mejor empieza…conmigo«, v katerem je sodelovalo sedem šol iz Španije, Italije, Portugalske, Belgije in Slovenije, je spodbudil dijake k nadgrajevanju znanja španskega jezika ter k osebnostni in socialni rasti na inovativen in z digitalno tehnologijo podprt način. Osnova projektnih aktivnosti je bilo pet osebnostnih dimenzij po modelu OCEAN. Glavne teme, ki so jih dijaki raziskali, so bile tako povezane z demokratično udeležbo, strpnostjo in veščinami za razvoj oseb v 21. stoletju. Ob tem so razvijali tudi kritično mišljenje, skupinsko delo ter kreativnost. Dijaki so bili aktivno vključeni v projektne aktivnosti (vključevanje v razprave, izdelava gradiv, vprašalnikov, video posnet-kov, besedil, člankov, dokumentarnih filmov) v okviru mednarodno mešanih ekip. IKT-orodja so bila pri tem zelo dobro vključena v aktivnosti projekta in so omogočila sodelovalno delo na daljavo. Projekt je deloval tudi v času pandemije, spletna učilnica TwinSpace je bila v času zaprtja šol prepoznana kot inovativen prostor, ki je zelo prime-ren za učenje in šolanje na daljavo.

Spletna učilnica projekta: https://twinspace.etwinning.net/91926/pages/page/668235

Posebna kategorija: skrb za okolje

Projekt: DELEGATES of WATER – SU ELÇİLERİ
Šola: OŠ Cankova
Koordinatorice projekta: Monika Hajdinjak

Več o projektu

Projekt »DELEGATES of WATER – SU ELÇİLERİ« je povezal osem šol iz Turčije, Italije in Slovenije v ozaveščanju učencev o odgovornem ravnanju z vodo. Projekt, ki je potekal na OŠ Cankova pod koordinatorstvom učiteljice Monike Hajdinjak, je bil medpredmetno zasnovan. Udeleženci projekta so dosledno sledili zastavljenim ciljem, ki so zajemali krepitev zavedanja o ustrezni in odgovorni rabi vode, zavedanje o omejenih zalogah vodnih virov, krepitev zavedanja učencev o soodvisnosti z naravnimi viri in posledicami ravnanja z odpadi za prihodnost planeta. Zastavljene cilje so zasledovali s pomočjo različnih pedagoško-didaktičnih pristopov: skupinsko delo, delo v dvojicah, individualno delo, uporaba digitalnih tehnologij, frontalne učne oblike. Ob tem so udeleženci krepili socialne, digitalne, jezikovne ter medkulturne kompetence. Slovenski učenci so prvič sodelovali v projektu eTwinning, zaradi česar so bili še dodatno motivirani za projektno sodelovalno delo na daljavo. V času izrednih razmer je šola prepoznala platformo eTwinning kot varen in učinkovit prostor za izvajanje pouka na daljavo.