Cmepius

Zlati kabel 2019

Podelitev nagrad je potekala 4. 12. 2019 v Grand hotelu Union, Ljubljana.

Nacionalna nagrada je priznanje slovenskim šolam in vrtcem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.

V letu 2019 so bili v izbor za nagrado zlati kabel avtomatično vključeni vsi projekti, ki so pridobili Znak kakovosti v obdobju od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2019 in pri točkovanju dosegli vsaj 70%.

Kriteriji izbora

Nagrade Zlati kabel smo podelili v 4 starostnih kategorijah:
do 6 let, 7 – 11 let, 12 – 15 let in 16 – 19 let.

V letu 2019 smo podelili tudi posebno nagrado v kategoriji nacionalni projekt.

Vsak projekt je bil ocenjen po naslednjih merilih:
• pedagoška inovacije in kreativnost,
• vključenost v kurikul,
• komunikacija in izmenjava med partnerskimi šolami,
• sodelovanje med partnerskimi šolami,
• kreativna rabi IKT ter
• rezultati, učinek projekta na šolo, učitelje, učence ter projektna dokumentacija.

Razglasitev nagrajencev in podelitev nagrad je potekala v sklopu podelitve nagrad jabolka kakovosti 2019.

Nagrajenci

Starostna kategorija do 6 let

Projekt: Zgodovina skozi umetnost
Vrtec: Vrtec Jelka
Koordinatorica projekta: Monika Brodarić

Več o projektu

Projekt Zgodovina skozi umetnost, ki se je izvajal v Vrtcu Jelka in katerega namen je bil približevanje zgodovine človeštva in prvih pomembnih odkritij otrokom, ima jasno zastavljene cilje, vsebuje inovativne didaktične pristope ter otroke navdušuje nad raziskovanjem in spoznavanjem, v tem primeru zgodovine. Otroci so prek različnih, njim prilagojenih pristopov spoznavali način oblačenja, hranjenja, umetnosti in življenja skozi zgodovinska obdobja. Omeniti moramo tudi, da je bila ena izmed aktivnosti, v katero so bili vključeni otroci iz različnih držav, spoznavanje prek video konferenc, kjer so dodatno krepili IKT-kompetence in dojemanje različnosti kultur. Izvajanje projektnih aktivnosti je v prvi vrsti pozitivno vplivalo na celosten razvoj otrok. Projekt zato ocenjujemo kot primer dobre prakse sodelovanja vrtcev v projektih eTwinning in Vrtcu Jelka podeljujemo nagrado zlati kabel v starostni skupini 0 do 6 let.

Starostna kategorija 7-11 let

Projekt: Math in motion
Šola: OŠ Gradec
Koordinatorica projekta: Maja Bregar

Več o projektu

V projektu Math in motion so sodelovale štiri šole s skupnim ciljem spodbuditi učenje matematike prek gibanja in spoznavanja tujih držav. Na Osnovni šoli Gradec so bili v aktivnosti vključeni učenci prvega razreda, ki jih je mentorica s pomočjo različnih pedagoških metod v vsaki stopnji projekta spodbujala k aktivni participaciji. S smotrno uporabo izbrane informacijsko-komunikacijske tehnologije so podpirali izvedbo projekta in doseganje njegovih ciljev. Nabor uporabljene informacijsko-komunikacijske tehnologije je primeren za izbrano starostno skupino, še zlasti je pohvalno, da so uporabljali tudi takšne, ki niso del običajne rabe (npr. Prezi, Emaze, Issue). Projekt predstavlja inovativno prakso medpredmetnega povezovanja in učenja, z vključevanjem pravega sodelovalnega dela. Učenci so sodelovalno izdelali kartice za učenje številk do 10, kartice z geometrijskimi liki ter igro za ponovitev znanja. Poleg naštetega projekt odlikujeta še izvedena evalvacija in diseminacija projekta na lokalnem nivoju. Osnovni šoli Gradec zato podeljujemo nagrado zlati kabel za starostno skupino od 7 do 11 let.

Spletna učilnica TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/73992

Starostna kategorija 12-15 let

Projekt: Famous people in Europe
Šola: Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Koordinatorica projekta: Vida Bombek

Več o projektu

Projekt Famous people in Europe, ki so ga izvajali na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava z namenom približati znane evropske osebnosti učencem 9. razreda, ima jasno zastavljene cilje, vsebuje inovativne didaktične pristope ter učence spodbuja k razvijanju in krepitvi jezikovne, medkulturne in digitalne kompetence. Projektne aktivnosti so bile načrtovane tako, da so učenci uporabljali svoja močna področja in bili vključeni v sodelovalno delo. Rezultat sodelovanja je e-knjiga o znanih zgodovinskih osebnostih ter skupne igre. Projekt odlikuje zelo dobro strukturirana spletna učilnica. Iz nje je razvidno, da so bili učenci aktivno vključeni v samo izvedbo projekta, prav tako pa je razvidna zelo dobra in organizirana komunikacija med projektnimi partnerji – tako na nivoju učencev kot učiteljev. Uporabljena IKT-orodja so ustrezno izbrana in smotrno uporabljena za skupino vključenih učencev. Posebna skrb in pozornost sta bili namenjeni ozaveščanju o vedenju in varni rabi spleta. Aktivnosti tako izpolnjujejo cilje projektov eTwinning, zato Osnovna šola Antona Ingoliča za omenjeni projekt prejme nagrado zlati kabel v starostni skupini od 12 do 15 let.

Spletna učilnica TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/67796

Starostna kategorija 16-19 let

Projekt: Yo-Persona
Šola: Gimnazija Ravne na Koroškem
Koordinatorica projekta: Petra Podstenšek

Več o projektu

Projekt Yo-Persona se je odvijal na Gimnaziji Ravne na Koroškem z namenom nadgrajevanja in utrjevanja znanja španskega jezika. Sledil je jasno zastavljenim ciljem in prek inovativnih didaktičnih pristopov dijake spodbujal k preučevanju vsebin s področja psihologije (čustva, motivacija, osebnostna rast v zasebnem življenju in na poklicni poti) – vse to v španskem jeziku. Projekt predstavlja primer dobre prakse, saj temelji na pravem sodelovalnem delu dijakov, ki so bili povezani v mednarodno mešane ekipe. Rezultat projekta je e-knjiga, kjer je zbrano projektno delo vseh sodelujočih ekip. Projekt odlikuje bogata spletna učilnica, ki dokazuje zelo dobro načrtovanje in komunikacijo med projektnimi partnerji na vseh nivojih. Posebna skrb in pozornost sta bili namenjeni izbiri in uporabi IKT-orodij, ki so primerna starostni skupini. Projekt odlikujejo tudi dobro izvedene diseminacijske in evalvacijske aktivnosti. Rezultati in opisana praksa pričujočega projekta so vredni pohvale in posnemanja, zato si Gimnazija Ravne na Koroškem brez vsakršnega dvoma zasluži nagrado zlati kabel v starostni kategoriji od 16 do 19 let.

Spletna učilnica TwinSpace:  https://twinspace.etwinning.net/69490

Posebna kategorija: nacionalni projekt

Projekt: Gib na kubik
Vrtci: Vrtec Mavrica Brežice, Vrtec Kolezija, Vrtec Viši gaj
Koordinatorice projekta: Tinkara Urek, Renata Miljanović, Aleksandra Sofrić, Helena Sprager

Več o projektu

Projekt Gib na kubik v izvedbi Vrtca Mavrica Brežice, Vrtca Kolezija in Vrtca Viški gaj je bil osnovan na seminarju ‘eTwinning od A do Ž’ leta 2018 na Ptuju in se je izvajal na nacionalni ravni pod okriljem vzgojiteljic Tinkare Urek, Renate Miljanović, Aleksandre Sofrić in Helene Sprager. Namen projekta je bil spodbujanje gibalnega razvoja predšolskih otrok in medgeneracijsko sodelovanje. V projektne aktivnosti, ki so ustrezno dokumentirane v obliki fotografije, so bili vključeni otroci različnih starosti. Iz spletne učilnice je razvidna dobra komunikacija med projektnimi partnerji na nivoju vzgojiteljev in otrok in enakomerna porazdeljenost dela  med partnerji. K uspešnemu razvoju aktivnosti prispeva tudi organizacija zaključnega srečanja sodelujočih otrok v enem izmed vrtcev. Na ta način se je zagotovil drugačen zaključek projekta, kar predstavlja dodano vrednost izvedenemu projektu. Sodelovanje med vrtci pozitivno vpliva tudi na vzgojiteljice, saj so imele možnost spoznavati in izmenjati izkušnje ter krepiti lasten profesionalni razvoj. Poleg tega projekt odlikuje diseminacija na nacionalni ravni ter podrobna samoevalvacija ob zaključku. Izvajanje nacionalnega projekta vrtcev je vredno pohvale in posnemanja in si zasluži nagrado zlati kabel v posebni kategoriji ‘nacionalni projekt’.

Spletna učilnica TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/70541/home