Cmepius

Zlati kabel 2018

Podelitev nagrad je potekala 29. 11. 2018 v City hotelu v Ljubljani.

Nacionalna nagrada je priznanje slovenskim šola in vrtcem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.

V letu 2018 so bili v izbor za nagrado zlati kabel avtomatično vključeni vsi projekti, ki so pridobili Znak kakovosti v obdobju od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2018 in pri točkovaju dosegli vsaj 70%.

Kriteriji izbora

Nagrade Zlati kabel smo podelili v 3 starostnih kategorijah:
4 – 11 let, 12 – 15 let in 16 – 19 let.

V letu 2018 smo podelili tudi tri posebne nagrade v kategorijah:

  • Šolski tim eTwinning,
  • Vključevanje projektnih aktivnosti v kurikul,
  • Kulturna dediščina.

Vsak projekt je bil ocenjen po naslednjih merilih:

  • pedagoška inovacije in kreativnost,
  • vključenost v kurikul,
  • komunikacija in izmenjava med partnerskimi šolami,
  • sodelovanje med partnerskimi šolami,
  • kreativna rabi IKT ter
  • rezultati, učinek projekta na šolo, učitelje, učence ter projektna dokumentacija.

Razglasitev nagrajencev in podelitev nagrad je potekala v sklopu mednarodnega kontaktnega seminarja slovanskih držav eTwinning.

Nagrajenci

Starostna kategorija 4-11 let

Projekt: Healthyland Olympics
Vrtec: Vrtec Šentvid
Koordinatorica projekta: Danica Zver

Več o projektu

Slovenska koordinatorica je kot partnerica sodelovala pri projektu, ki sta ga ustanovili poljska in turška koordinatorica, skupaj pa je imel 24 članov iz 12 različnih držav. V osnovi je šlo za projekt v okviru programa Erasmus+ (Ključni ukrep 2), ki ga je partnerstvo prijavilo tudi na portalu eTwinning, kjer pa so se lahko projektu pridružile tudi druge partnerske organizacije, kar zelo pozdravljamo, saj je to izjemnega pomena za razširitev učinkov projekta zunaj partnerstva Erasmus+ oz. predstavlja pozitiven prispevek k diseminaciji in trajnosti projekta oz. njegovih rezultatov. Projekt je bil osredotočen na različna področja gibanja (ples, zunanje aktivnosti, gibalne igre itn.), in sicer z namenom spodbujanja in navduševanja otrok za telesne oz. športne aktivnosti. Iz TwinSpace-a in ostale projektne dokumentacije je jasno razvidno, da je bila slovenska koordinatorica zelo aktivna in zavzeta pri izvajanju projektnih aktivnosti, ki so v prvi vrsti pozitivno vplivale na celosten razvoj otrok, za slovensko koordinatorico in organizacijo kot celoto pa je najpomembnejši doprinos projekta zagon za sodelovanje v novih mednarodnih projektih. Med ključnimi rezultati projekta, ki so objavljeni tudi na TwinSpace-u, so projektni športni leksikon, zbirka priprav za delo, projektni koledar itn. TwinSpace projekta je ustrezno zastavljen in bogat z informacijami o projektnih aktivnostih, vključno z evalvacijskimi, pri katerih so sodelovali vzgojitelji, otroci in njihovi starši, in diseminacijskimi aktivnostmi. Pohvalno je, da je TwinSpace v celoti dostopen tudi zainteresirani zunanji javnosti, kar olajša prenosljivost in s tem uporabo rezultatov projekta zunaj partnerstva ter prav tako pozitivno prispeva k trajnosti projekta in njegovih rezultatov. Projekt zato ocenjujemo kot primer dobre prakse sodelovanja vrtcev v projektih eTwinning.

Starostna kategorija 12-15 let

Projekt: Wundervolle Welt der Tiere
Šola: OŠ Slivnica pri Celju
Koordinatorica projekta: Lilijana Puhner

Več o projektu

S pomočjo raznolikih in zanimivih projektnih aktivnosti so učenci raziskovali živalski svet in se pri tem povezovali ter spoznavali nove besede v nemškem jeziku. Inovativne metode poučevanja tujega jezika in druge uporabljene pedagoške metode so v vseh fazah projekta spodbujale aktivno sodelovanje učencev. Učenci so s projektom izboljšali svoje znanje tujega jezika (tudi z vidika uporabe), okrepili motivacijo za učenje tujih jezikov, prav tako se je povečala njihova ozaveščenost o ogroženih živalskih vrstah in s tem sočutje in skrben odnos do narave. Projektne aktivnosti so na slovenski šoli izvajali v sklopu izbirnega predmeta nemščine, posamezne dejavnosti pa tudi s pomočjo medpredmetnega povezovanja. In ravno medpredmetna dimenzija je pomembna dodana vrednost tega projekta, med katere uvrščamo tudi dobro integracijo v učni načrt, že omenjeno uporabo inovativnih metod poučevanja tujega jezika, uporabo raznolike informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter spodbujanje radovednosti učencev in njihove želje po raziskovanju. Pri izvajanju projektnih aktivnosti so smiselno uporabljali tudi inovativnejšo IKT, primerno glede na starost učencev. Ob zaključku projekta je bila izvedena tudi evalvacija, kar zelo pozdravljamo. Učitelje in učence OŠ Slivnica pri Celju je koordinatorica projekta Lilijana Puhner s projektom z naslovom Wundervolle Welt der Tiere povezala v vsaki fazi projekta ter jih uspešno spodbujala k sodelovanju in raziskovanju na različnih področjih.

Starostna kategorija 16-19 let

Projekt: Home is where your heart is
Šola: Srednja šola tehniških strok Šiška
Koordinatorica projekta: Mirja Mrovlje

Več o projektu

Dijaki so se v projektu lahko preizkusili tako v individualnih kot v skupinskih izzivih. Preko različnih pedagoških pristopov so spoznavali podobnosti in raznolikosti slovenske in španske kulturne dediščine in značilnosti obeh držav. Preko projekta so dijaki samostojno iskali informacije s pomočjo različnih IKT orodji in se posluževali raznovrstnih načinov komunikacije. Projektna dokumentacija odpira pester nabor načinov sodelovanja med partnerskima šolama na različnih ravneh. Projekt odlikuje bogat nabor dokumentacije, iz katerega razberemo pozitivni učinek na vse, ki so bili vpleteni v projekt. Pozdravljamo inovativno predstavitev časovnice projekta, ki hkrati služi kot diseminacija projekta. S pomočjo projekta je koordinatorica Mirja Mrovlje dijakom omogočila ne samo kulturno pripravo na prakso, ki so jo preko akcije Erasmus+ KA102 dijaki odšli opravljat v tujino temveč tudi srečanje z vrstniki. Projekt predstavlja zato primer dobre prakse tudi pri povezovanju aktivnosti projekta Erasmus+ s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja z eTwinningom. Izpostaviti velja tudi izvedeno refleksijo projekta s strani različnih deležnikov, ki predstavlja dodano vrednost pričujočega projekta in omogoča trajnost projektnih rezultatov.

Posebna kategorija “šolski tim eTwinning”

Projekt: Kaj so zlate roke naših babic znale – Što su ruke naših baka znale
Šolski tim: OŠ Šentjernej

Več o projektu

Projekt odraža prav posebno zgodbo, ki nas navduši s spoznavnim srečanjem projektnih partnerjem na Slovanskem kontaktnem seminarju v Bratislavi, ki se je prelevilo v eTwinning projekt. Tukaj pa se zgodba ne zaključi. Projektni partnerji so virtualni projekt nadgradili v projekt šolskih partnerstev, kar pozdravljamo. Otroke se je tekom projekta spodbudilo k razmišljanju o kulturni dediščini, in načinu preživljanja prostega časa prednikov, ki v svoji mladosti niso poznali IKT-ja. Preko projekta so se učenci spoznali z različnimi ročnimi spretnostmi, ki so jih uspešno vključevali v redni pouk hkrati so se povezali z lokalno skupnostjo in jo povabili medse. Na ta način so v projekt uspešno vpeljali tudi zavedanje o medgeneracijskem sodelovanju in učenju. S projektom Kaj so zlate roke naših babic znale je koordinator Marjan Cerinšek povezal celotno Osnovna šola Šentjernej, še več k sodelovanju so pritegnili tudi lokalno skupnost, babice in dedke ter ustvarila izjemno prijetno, kreativno in sodobno učno okolje s pomočjo katerega so si učenci širili obzorja, pridobivali ne samo medkulturne temveč tudi medgeneracijske kompetence, in spoznavali raznolikost kultur ter razvijali ročne spretnosti. Projekt odlikuje premišljen in dobro strukturiran projektni načrt, ki je bil odlično izpeljan. Skozi celotno obdobje projekta se je učence spodbujalo k sodelovanju, učitelji so jih nagovarjali preko inovativnih pedagoških metod, uporabljene so bile raznolike nove tehnologije hkrati pa tudi, če dovolite da se tako izrazimo so tekom projekta naredili skok v analogni svet, ki izkazujejo visoko kakovost pričujočega projekta. Ob zaključku projekta je slovenska šola organizirala srečanje, kjer so se snovalci projekta ponovno srečali v živo, kar je vsekakor dodana vrednost tega projekta. Ustvarjalci projekta so poskrbeli, da so bile vsebine kakovostno vnesene v redne delovne aktivnosti na šoli in so tako popestrile in obogatile klasično pridobivanje znanja. Projekt pa nenazadnje odlikuje tudi izjemno sodelovanje učiteljev na slovenski šoli, kar je razvidno iz projektne dokumentacije, ki ostaja in služi za diseminacijo projekta in ob enem trajnost projektnih rezultatov.

Posebna kategorija “Vključevanje projektnih aktivnosti v kurikul”

Projekt: Geometry @round us
Šola: OŠ Preska
Koordinatorica projekta : Andreja Geiger

Več o projektu

Slovenska koordinatorica je skupaj s portugalsko koordinatorico ustanovila projekt, ki je imel skupaj 8 članov (med njimi je bila še druga učiteljica iz slovenske šole, iz katere prihaja tudi slovenska koordinatorica) iz 3 različnih organizacij iz 2 držav. Projekt je bil vsebinsko osredotočen na vprašanje vpliva geometrije na naše vsakdanje življenje. Vsi rezultati projekta so objavljeni v TwinSpace-u, ki je bogat z informacijami (vključno z evalvacijo in diseminacijo projekta) in strukturirano zastavljen. Projekt je imel izredno pozitiven učinek na učence, namen projekta pa je bil dosežen, saj so spoznali, da nas geometrija spremlja na vsakem koraku. Prav tako je imel projekt pozitiven učinek na učitelje in njihove šole, tudi zaradi seznanitve z novo IKT, ki jo bodo še naprej uporabljali pri pouku, s čimer bo zagotovljena trajnost projekta. Pozdravljamo, da je del informacij dostopen tudi za zainteresirano zunanjo javnost. Projektne aktivnosti so bile v celoti izvedene v času pouka matematike, slovenska koordinatorica pa se je poslužila eTwinning-a kot metode podajanja učne snovi, zato projekt predstavlja primer dobre prakse na področju vključevanja projektnih aktivnosti in vsebin v kurikul.

Posebna kategorija “Kulturna dediščina”

Projekt: Vergiss mein nicht
Šola: Osnovna šola Cerkno
Koordinatorica projekta: Anica Svetik

Več o projektu


Slovenska koordinatorica je skupaj z nemško koordinatorico ustanovila projekt, ki je imel skupaj 3 člane iz 3 različnih šol v 3 različnih državah. V okviru projekta s slovenskim naslovom »Ne pozabi me«/«Spominčica« so učenci partnerskih šol raziskovali manj poznane kraje, ki jih bogati zanimiva zgodovina, saj so povezovali različne evropske narode, tako da so danes polni zgodb o svojih sedanjih in nekdanjih prebivalcih. Krovna tema projekta je bilo evropsko leto kulturne dediščine, kar je jasno razvidno tako iz vsebine projektnih aktivnosti kot tudi iz rezultatov projekta. Glavni rezultat projekta predstavljata 2 e-knjigi – virtualni vodnik skozi kraje in virtualni katalog skupne likovne razstave, ki sta nastali v sodelovanju vseh partnerskih organizacij. Poleg tega so glasbeno in likovno nadarjeni učenci za svoje vrstnike pripravili virtualni koncert oz. razstavo, vezan-/o na izbrane kraje. Učenci so pri izvajanju projektnih aktivnosti komunicirali tudi s prebivalci izbranih krajev in s tem izvajali diseminacijske aktivnosti tudi zunaj partnerstva, kar zelo pozdravljamo. Projekt je prispeval k doseganju številnih pozitivnih učinkov na sodelujoče učence (pridobitev številnih omenjenih kompetenc) in učitelje (osebnostna in strokovna rast), pa tudi na sodelujoče organizacije kot celote – slovenska šola je s projektom utrdila in nadgradila svoje mednarodne povezave, likovne izdelke pa je uporabila kot rdečo nit letnega šolskega glasila, kar predstavlja še en dober primer diseminacije projekta znotraj in zunaj organizacije ter pozitiven doprinos k trajnosti projekta in njegovih rezultatov. Izjemna zavzetost sodelujočih in kakovost izvedbe projekta pa ni ostala neopažena, saj je bil projekt med nagrajenci 65. nemškega tekmovanja Europäischer Wettbewerb 2018, za kar vsem sodelujočim iskreno čestitamo. TwinSpace projekta je zelo pregleden in sistematično strukturiran (po fazah projekta), vključuje tudi informacije o evalvacijskih in nekaterih diseminacijskih aktivnostih (pri slednjih opažamo predvsem prispevek slovenske šole). Projekt ocenjujemo kot zelo pomemben in kakovosten doprinos k obeležitvi evropskega leta kulturne dediščine ter h krepitvi zavedanja mladih evropskih državljanov o pomenu ohranjanja kulturne dediščine.

Galerija