Cmepius

Jabolka kakovosti 2020

Slavnostna podelitev nacionalnih priznanj za najboljše zgodbe mednarodnega sodelovanja v programu Erasmus+ – jabolka kakovosti je potekala 17. 12. 2020 v video konferenčnem okolju Zoom. Poleg jabolk so bile nagrajene tudi odlične zgodbe programa eTwinning, projekti mednarodnega spletnega sodelovanja na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol – zlati kabli.

Namen nagrad je tudi širši javnost predstaviti učinke dobrih praks razvoja in načinov mednarodnega sodelovanja na izobraževalce, institucije in izobraževalni sistem na nacionalnem ali mednarodnem nivoju.

Nagrado jabolko kakovosti so prejeli:

Šolsko izobraževanje - Zavod RS za šolstvo

Projekt Glas učenca – most do učenja (BRIDGE), ki ga je koordiniral Zavod RS za šolstvo, se je osredotočal na različne modele sodelovanja učitelja z učenci. S pomočjo metode formativnega spremljanja so v projektu razvili različne modele, ki spodbujajo aktivno vlogo učenca pri pouku, vse z namenom izboljšanja slovenskega izobraževalnega prostora in razvijanja potenciala vsakega posameznega otroka. Izkazalo se je, da tovrsten način dela prinaša za otroke mnoge pozitivne izide, povezane z večjo samoiniciativnostjo, samozavestjo, samospoštovanjem, odgovornostjo in boljšimi komunikacijskimi veščinami. Učitelji so raziskovali in spreminjali prakso poučevanja ter se izpopolnjevali v tkanju partnerstva z učenci. V partnerstvu nastali rezultati so prosto dostopni in narejeni na način, da omogočajo uporabo tudi tistim, ki v projekt niso bili neposredno vključeni. Mednarodno partnerstvo je bilo sestavljeno iz institucij, ki imajo možnost vpliva na nacionalne sisteme izobraževanja, kar so tudi uspešno unovčile. Dodana vrednost projekta je tudi njegova umeščenost v širši kontekst Zavoda in nacionalnega sistema izobraževanja, povezanega s formativnim spremljanjem.

Šolsko izobraževanje - Osnovna šola Bistrica ob Sotli

V triletnem projektu dveh partnerskih šol z naslovom Ukrotimo kompetence 21. stoletja so projektne skupine učiteljev razvijale kompetence na področju sodobne informacijsko-komunikacijsko tehnologije in se seznanile s teorijo in prakso uporabe IKT pri poučevanju. Glavni rezultati projekta so trije moduli ter priročniki za pripravo sodobnega pouka. Projekt odlikuje odlično zastavljen in izveden prenos uporabnih znanj ter metod dela tako na ravni partnerskih organizacij kot tudi na ravni širšega lokalnega okolja. Delavnic o smotrni uporabi tehnologije pri pouku, ki je bila ena od projektnih aktivnosti, se je v treh letih udeležilo 70 slovenskih in hrvaških šol. Prednost modula se kaže v tem, da ne predstavi zgolj kako, ampak predvsem kdaj posamezno orodje uporabiti. Potencial rezultatov sta prepoznali tudi dve založbi, velika možnost trajnosti projektnih rezultatov je tako tudi izven okvirov partnerstva. Poleg učiteljev, ki so se usposobili za sodobno poučevanje, je imel projekt velik učinek tudi na učence, saj so zaradi usposobljenosti učiteljev učenci deležni bolj zanimivega pouka, kar zagotovo vpliva na njihovo motivacijo za učenje in trajnejše znanje.

Šolsko izobraževanje - Osnovna šola Dragomelj

Osnovni šoli Dragomelj je uspelo znanje in izkušnje, ki jih je devet učiteljev pridobilo v tujini v okviru projekta Ne štejemo let učenja, ampak koliko naučenega imamo v letih, odlično prenesti v prakso. Učitelji so nadgrajevali svoje kompetence z novimi učnimi metodami in praksami za delo z učenci s posebnimi potrebami ter se seznanjali z inovativnimi načini uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za izvajanje bolj kakovostne in dostopne strokovne pomoči tem učencem. Pridobljeno so v skladu z učno problematiko in potrebami šole uspešno integrirali v letne delovne načrte in prakso tako na razredni kot predmetni stopnji.  Projekt, ki je bil prva mednarodna izkušnja šole, jim je omogočil več idej pri oblikovanju individualnih programov za določene učence – med drugim so učitelji športa oblikovali program za slabovidno deklico na šoli, v katerega so vnesli znanje z usposabljanj iz tujine, na šoli pa so izvedli tudi intenzivni tečaj slovenskega jezika za učence priseljence. V času projekta so za mreženje, pripravo projektnega gradiva in diseminacijo uspešno uporabljali tudi portal eTwinning, ki jim po zaključku služi kot odlično orodje za ohranjanje stikov s kolegi iz tujine ter nabor idej uspešnega vključevanja medkulturnih dimenzij in dobrih praks.


Poklicno in strokovno izobraževanje - Šolski center Nova gorica

Spretnosti na področju podjetništva so pomemben element razvoja posameznika in družbe. Šolski center Nova Gorica je v projektu Mreženje za podjetništvo ubral popolnoma nov način učenja in poučevanja podjetništva in oblikoval mednaroden podjetniški modul NET-ENT. V svojem modulu je povezal tako podjetja kot tudi druga področja izobraževanja in šole, izhajal pa je iz temeljne definicije podjetništva, ki pravi, da je podjetništvo zmožnost pretvoriti ideje v dejanja, vendar zgolj tiste, ki ustvarjajo vrednost tudi za druge ljudi. Dijaki in učitelji so z metodo coachinga in mreženjem razvijali podjetniško miselnost in ustvarili tržno uspešen izdelek. Z mednarodnim sodelovanjem oblikovan modul tako prispeva k podjetniškemu izobraževanju tudi prihodnjih generacij dijakov. Učitelji so se z dodatnim usposabljanjem opolnomočili z uporabo metode coachinga in se še tesneje povezali s podjetji in učitelji drugih šol doma in v tujini.

Poklicno in strokovno izobraževanje - Šolski center Srečka Kosovela Sežana

Šolski center Srečka Kosovela Sežana je s projektom Usposobljeni za prihodnost dosegel izjemne rezultate, in sicer tako na področju strokovnega razvoja dijakov in osebja kot tudi na področju prepoznavnosti šole v očeh domačih in tujih podjetij. Učitelji so vsebinsko nadgradili in obogatili modul robotike in ga medpredmetno povezali na nivoju šole. Dijaki so v tujini pridobljene kompetence uporabili predvsem pri ustanavljanju novih učni podjetjih in pri sodelovanju z domačimi podjetniki. Lokalna podjetja so obogatili z video promocijami in jim pomagali do boljše prepoznavnosti. S tem sodelovanjem so tudi domača podjetja mednarodno prakso prepoznala kot velik doprinos k boljši prihodnosti dijakov, s čimer bodo tudi sami pridobili bolj kompetenten kader. Odprti kurikul na šoli, kamor spadajo predvsem turizem, podjetništvo, multimedija, animacija in robotika, je kot posledica projekta Usposobljeni za prihodnost zadovoljil ne le potrebe lokalnega, temveč tudi mednarodnega okolja.


Terciarno izobraževanje - Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru je v zadnjem letu izstopala s svojim izrazito strateškim in celostnim pristopom h komuniciranju z različnimi javnostmi, vpetimi v aktivnosti projektov mobilnosti programa Erasmus+. Osrednji presežek predstavlja razvoj celovite komunikacijske kampanje, namenjene promociji programa in rezultatov izvedenih aktivnosti. Tako specifično ciljno komunicira z različnimi javnostmi, prek česar dosega večplastne učinke – med ključnimi je znatno povečano zanimanje za mobilnosti. Dodatno nadgradnjo aktivnosti predstavlja oblikovanje skupine ‘Erasmus ambasadorjev’, prek katere univerza skrbi za prenos informacij kot tudi projektnih rezultatov s pomočjo preteklih udeležencev mobilnosti. Ob tem gre univerzi pohvala tudi za intenzivno spodbujanje mobilnosti študentov s posebnimi potrebami prek dodatnih aktivnosti v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije, Maribor.

S širokim naborom aktivnosti univerza dosega učinke tudi na lokalno okolje, saj povezuje domače in gostujoče udeležence mobilnosti z različnimi akterji iz gospodarstva ter ponudniki javnih storitev v regiji. V sodelovanju z ESN Maribor pa prek različnih prostovoljskih in dobrodelnih dejavnosti vključuje mednarodne študente v lokalno okolje in širi idejo programa v različne sfere civilne družbe.

Terciarno izobraževanje - Univerza v Ljubljani

Pod vodstvom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je konzorcij petih evropskih univerz in češkega podjetja v osredje svojega projekta strateških partnerstev, DigiLing, postavil digitalne jezikovne veščine in kompetence. Na podlagi raziskave med lingvističnimi podjetji je konzorcij v sodelovanju z gospodarstvom izdelal spletne module, del gradiv pa je prilagojen skupinam s posebnimi potrebami. Moduli so oblikovani tako, da omogočajo preprost uvoz v spletne učne platforme, ter so kot temelj novega akademskega področja na voljo brezplačno in brez omejitev. Tudi razširjanje projekta je bilo zelo uspešno, saj je bilo prek različnih dogodkov v živo doseženih več kot 2.000 posameznikov, spletna stran je v času trajanja projekta zbrala več kot 6.000 obiskov. Sodelovanje projektnih partnerjev se je prelilo v razširjeno nadaljevanje, saj so z nekaterimi novimi institucijami, ki niso bile del projekta, pripravili skupen magistrski študijski program digitalne lingvistike.

Projekt kot celota je odlično podprl prioritete programa Erasmus+, razvil vsebine, ki so nujno potrebne za sodobno visoko šolstvo, poskrbel za učinke na najširši možni ravni ter dvignil nivo vključenosti različnih ciljnih skupin. Učinki projekta segajo prek partnerstva in časovnega okvira projekta.


Izobraževanje odraslih - UPI Ljudska univerza Žalec

UPI Ljudska univerza Žalec je izjemno aktivna na področju vpeljave informacijsko-komunikacijskih tehnologij, zlasti kombiniranega učenja, v poučevanje odraslih. Svoje osebje intenzivno izobražuje na tem področju in ga usmerja v takšen način dela, močno je vpeta v mednarodni prostor in sodeluje v mnogih projektih, ki naslavljajo različne vidike uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Projekt z naslovom Kombinirano učenje je primer dobre prakse projekta strateškega partnerstva, kjer je UPI Ljudska univerza Žalec nastopila kot vodilni partner. Rezultat projekta je visokokakovosten priročnik, ki skupaj z vsebinami na spremljajoči e-platformi predstavlja pregledno in praktično orodje za vse, ki se s kombiniranim učenjem srečujejo prvič ali le želijo nadgraditi svoje znanje. Narejen je po logiki izobraževanja odraslih »nič za njih brez njih« – tako so bili izobraževalci z različnih organizacij intenzivno vključeni v evalvacijske aktivnosti, kjer so se spoznavali z vsebino, hkrati pa tudi v času nastajanja orodja konstruktivno prispevali svoje mnenje. Projekt odlikuje tudi odlična diseminacija, ki je zaradi močne vpetosti UPI Ljudske univerze Žalec v slovenski prostor izobraževanja odraslih in vključevanja deležnikov v različne stopnje projekta dosegla domala vse organizacije, dejavne na tem področju.


 

Nagrado zlati kabel so prejeli: Vrtec Litija, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Osnovna šola in vrtec Apače, Gimnazija Ravne na Koroškem in Osnovna šola Cankova.

S svojo pripravljenostjo biti kreativen, vsi sodelujoči pišejo in sestavljajo čudovite zgodbe, premikajo meje in učijo učence, razvijajo in spodbujajo sodelavce ter širšo strokovno k stalnemu strokovnemu razvoju in nadgradnji obstoječega. Zgodb o uspehu v mednarodnih projektih je veliko, vse so navdihujoče in imajo neprecenljivo komponento: izkušnje, tako osebne kot strokovne.

 

Vabljeni k ogledu posnetka podelitve, ki je na voljo na našem Youtube kanalu: