Cmepius

Erasmus+ dobra praksa Univerze v Ljubljani – središče za e-učenje (digitalno jezikoslovje)

Cilj projekta DigiLing je zadovoljiti rastoče potrebe evropskega trga dela po digitalno izurjenih jezikoslovcih. V ta namen je bilo v okviru projekta vzpostavljeno vseevropsko spletno središče za e-učenje, na katerem so dostopne učne vsebine, s pomočjo katerih so lahko uporabniki osvojili osnovne veščine in kompetence, ki jih zahteva digitalno jezikoslovje. Digitalno jezikoslovje je sveže interdisciplinarno področje, ki združuje znanja in veščine, potrebne za razumevanje, procesiranje in uporabo jezikovnih vsebin v digitalni dobi. Ta nova znanstvena disciplina predstavlja zlitje jezikoslovja in računalništva, iz česar rastejo nova, zmogljiva orodja na presečišču tradicionalnih jezikoslovnih študij in informacijskih tehnologij.

V času projekta nobena evropska univerza ni izvajala študijskega programa digitalnega jezikoslovja, čeprav so raziskave trga dela pokazale, da med delodajalci obstaja rastoča potreba po delavcih, izurjenih na tem področju. Namen projekta DigiLing je premostiti razkorak med ponudbo in potrebami z uresničenjem naslednjih ciljev:

  1. Izdelava mednarodno priznanega modela izobraževalnega programa za digitalno jezikoslovje z združevanjem obstoječih in novo razvitih študijskih predmetov. S tem ciljem je bila najprej opravljena raziskava potrebpri evropskih delodajalcih in končnih uporabnikih, s katero smo identificirali vrzeli v trenutnih programih ter veščine in kompetence, ki jih bodo morali imeti bodoči diplomanti digitalnega jezikoslovja.
  2. Izurjenje pedagogov z relevantnih področij za uporabo avtorskih orodij in oblikovanje kakovostnih spletnih učnih vsebin. V ta namen je bila organizirana delavnica avtorskih orodij za visokošolske učitelje.
  3. Izdelava, lokalizacija, evaluacija, testiranje in implementacija spletnih učnih vsebinza izbrane module, ki so bile oblikovane v skladu z odprtimi standardi za e-učenje (SCORMTinCan API). S ciljem spodbujanja vključevanja so bile lokalizirane v šest jezikov (jeziki partnerskih ustanov in mednarodni znakovni jezik) ter prilagojene študentom s posebnimi potrebami. Za zagotavljanje visoke kakovosti so bile izdelane učne vsebine podvržene navzkrižnemu ocenjevanju projektnih partnerjev (učitelji in študenti), udeležencev poletne šole DigiLing in nacionalnih akreditacijskih organov (ECTS).
  4. Razširjanje in vzdrževanje projekta DigiLing. Obveščanjeo končnih izdelkih je bilo naslovljeno na široko mrežo interesnih skupin, akademsko skupnost in širšo javnost, vključno s skupnostjo študentov s posebnimi potrebami. Kratkoročno in srednjeročno trajnost spletišča DigiLing smo zagotovili s pomočjo obstoječih in priznanih platform, kot sta mednarodna mreža CLARIN in Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) Univerze v Ljubljani.  Srednjeročno in dolgoročno trajnost smo dosegli z nacionalnimi akreditacijami spletnih učnih vsebin in učnega programa.

Projekt je podprt s sredstvi iz programa Erasmus+ Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja.

Več na spletni strani projekta in platformi projektnih rezultatov Erasmus+.