Cmepius

Jabolka kakovosti 2018

5. 12. 2018 smo v Grand hotelu Union podelili nacionalne nagrade na področju internacionalizacije izobraževanja. Nagrajenci v posameznih kategorijah so:

Šolsko izobraževanje - OŠ Pod goro, Slovenske Konjice

Projekt Povezani v drugačnosti OŠ Pod goro iz Slovenskih Konjic odlikuje odlično zastavljen in izveden prenos uporabnih znanj in metod dela na ravni organizacije in lokalne skupnosti.
Šola kontinuirano sodeluje v mednarodnih projektih in sledi strategiji, ki so si jo zastavili ob začetku sodelovanja v programu Erasmus+. Za tovrstne projekte so se odločili zaradi vedno večjih potreb po znanju s področja izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki ga je v domačem okolju težje pridobiti v zadostni meri. V pričujočem projektu je bila glavnina mobilnosti izvedena z namenom pridobivanja znanj s področja izobraževanja oseb z motnjami avtističnega spektra in oseb z različnimi ostalimi motnjami, s katerimi se srečujejo strokovni delavci šole. Najbolj odmeven rezultat projekta je izgradnja senzorne sobe in igralnice, ki je ne uporabljajo samo na šoli, temveč je na voljo tudi ostalim uporabnikom iz lokalnega okolja.
Z novo pridobljenim znanjem se je izboljšalo delovno okolje tako za zaposlene kot za njihove učence. Posledično povečujejo možnosti za strokovni razvoj, motiviranost in zadovoljstvo pri vsakdanjem delu strokovnih delavcev, vse skupaj pa vpliva tudi na blaginjo učencev.

Šolsko izobraževanje - OŠ Naklo

Osnovna šola Naklo je v nizu mednarodnih projektov v zadnjem prevzela vlogo glavnega koordinatorja. V dvoletnem projektu Jaz zmorem, ti zmoreš, midva zmoreva še več je bil glavni namen vzgojno delovanje, ki je pomembno in pereče področje, s katerim se dandanes soočajo šole. S projektnimi aktivnostmi so partnerske šole našle skupno vizijo ter konceptualne smernice za ustvarjanje pozitivnega šolskega okolja, ki vpliva na blagostanje otrok in na njihov učni uspeh. Projekt odlikujejo kakovostna izvedba vseh stopenj projekta, pestrost projektnih aktivnosti ter zavedanje sodelujočih šol o uporabnosti pridobljenega znanja ter izdelanih rezultatov. V okviru projekta je nastal preventivni program, ki je dobra osnova za implementacijo teh načel v vzgojnem načrtu. Nastali intelektualni rezultati in ostala gradiva imajo in bodo imela pozitiven učinek na oblikovanje spodbudnega učnega okolja na vseh sodelujočih organizacijah in širše, saj so dobra iztočnica za pedagoške pogovore med strokovnimi delavci šol ter za pogovor in razvoj socialnih veščin in čustvene inteligence pri učencih oziroma dijakih.

Poklicno izobraževanje - Srednja šola za gostinstvo in
turizem Celje

Mali koraki – velike spremembe. To je dokazala Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, ki je s pomočjo projektov mobilnosti dosegla dva velika cilja, ki so si ju pred štirimi leti zadali v strategiji internacionalizacije.
To je vpeljava novih modulov v redni izobraževalni program v okviru odprtega kurikula in sodelovanje delodajalcev pri njihovi izvedbi. Nova modula, ki so ju poimenovali Koordinacija gostinskih storitev in Hotelske storitve, pomenita obogatitev in posodobitev izobraževalnega programa, ki ga že izvajajo, hkrati pa predstavljata novo obliko sodelovanja šolskega in gospodarskega sektorja. Šola je rezultat dosegla z natančno vizijo, proaktivnim pristopom in vključenostjo mentorjev iz podjetij v projekte mobilnosti. Delodajalci so na takšen način prepoznali mnoge koristi, ki jih dijakom prinaša praksa v tujini, na stežaj pa vrata odpirajo tudi tujim dijakom, ki prihajajo v Slovenijo. S projekti mobilnosti je srednja šola prav gotovo pozitivno učinkovala na izobraževalni sistem, česar bodo deležne tudi prihodnje generacije na področju gostinstva in turizma.

Poklicno izobraževanje - Inovacijsko-razvojni inštitut
Univerze v Ljubljani

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani je tista organizacija, ki s svojimi projekti krepi trikotnik izobraževanja, znanosti in gospodarstva. S temeljito analizo potreb slovenske industrije in pregledom obstoja izobraževanj na področju kompozitne proizvodnje so skupaj z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji oblikovali ključne naloge, znanja in veščine, ki so potrebni v kompozitni industriji, in zasnovali izobraževalni program, ki je v procesu pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije. Inštitut tako prenaša bogato znanje vključenih visokošolskih institucij Univerze v Ljubljani in krepi zunanjo mrežo partnerjev. S projektom so sistemsko podprli področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja in gospodarstvu ponudili možnost prekvalifikacije brezposelnih delavcev, izobraževalnemu sistemu pa nove vsebine za praktično usposabljanje bodočih kadrov. S sodelovanjem v programu Erasmus+ Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani krepi medsektorsko povezovanje, odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter odzivanja visokošolskih institucij na potrebe trga dela.

Visokošolsko izobraževanje - Univerza v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru naredijo … Ker se da in ker je mogoče. S svojim strateškim pristopom k projektom mobilnosti in dodelanim sistemom podpore sledijo potrebam študentov in zaposlenih ter se jim sproti prilagajajo, prav tako pravilom programov in pogodbenim obveznostim. Hkrati njihove potrebe prepoznavajo s svojo vpetostjo v okolje in jih s projekti ustrezno naslavljajo.
K sistemskim spremembam na institucionalni ravni so prispevali s prenovo habilitacijskih meril in točkovanja, ki upoštevajo tudi mobilnosti, delo s tujimi študenti ter tutorstvo tujim študentom. Pri izvajanju projektov prav tako skrbijo za kakovost in odličnost z akademskim mentorstvom, spremljanjem ter sprotno evalvacijo kakovosti izvedbe projektov. Ob tem pa redno izvajajo tudi promocijo programa Erasmus+ in razširjajo učinke projektnih rezultatov, s poudarkom na zaposljivosti, ki je glede na regijo še toliko večjega pomena.

Visokošolsko izobraževanje - Ekonomska šola Celje

Kako se z vsebinsko usmerjenimi in strateško vpetimi projekti dosega kakovostne učinke na različnih ravneh, skozi svoje delo v mednarodnem okolju ponazarja Ekonomska šola Celje. Pri prijavljanju in izvajanju projektov jasno in natančno sledijo strategiji šole in potrebam deležnikov v lokalnem okolju ter tudi potrebam mednarodnih partnerjev. S tesnim sodelovanjem s partnerji, skrbno izbranimi aktivnostmi ter učinkovito porabo sredstev dosegajo rezultate, kot je prenovljen okvir za izvajanje strokovne prakse na področju ekonomije, ki prinašajo učinke na ravni študentov in zaposlenih ter na ravni sodelujočih institucij. S premišljenimi in kakovostno izvedenimi aktivnostmi pa te rezultate širijo na mednarodni ravni in s tem dosegajo tudi širše učinke.

Izobraževanje odraslih - Ljudska univerza Rogaška Slatina

Kakovost življenja in dela v izobraževalnih institucijah v veliki meri definira spretnost komuniciranja. Tudi LU Rogaška Slatina prepoznava, da so poleg strokovnega znanja tistih, ki poučujejo, najboljša osnova za kakovostno poučevanje zelo dobro razvite komunikacijske veščine, zato so se odločili, da svoje predavatelje še posebno opolnomočijo na tem področju. V želji postati sodobna šola, ki učečim se nudi okolje in izkušnje, kjer lahko svoje znanje nadgrajujejo tako v interakciji z vrstniki kot tudi učitelji iz različnih okolij, so izvedli projekt mobilnosti, ki je že predhodno mednarodno aktivni organizaciji še bolj na stežaj odprl mnoga vrata v mednarodno sodelovanje in v marsičem spremenil način dela te organizacije.
Nadgradili so način poučevanja njihovih učečih se z uporabo sodobne tehnologije in uporabo Montessori metod poučevanja za odrasle, ki so, sodeč po evalvacijah, z novostmi zelo zadovoljni. LU Rogaška Slatina je tako postala prepoznana kot strokovna in zanesljiva organizacija, ki je vpeta v različne projekte. S tem prispeva svoj delež h konstantnim izboljšavam sistema izobraževanja odraslih v Sloveniji, postala pa je tudi organizacija, kamor si hodijo izkušnje in nova znanja nabirat tudi izobraževalci iz tujine.

Posebni dosežki v mednarodnem sodelovanju - Univerza v Mariboru

Ars techne – oblikovanje in razvoj večnamenskih izdelkov je mreža programa CEEPUS, ki je lani praznovala 20 let. Mreža Univerze v Mariboru, sicer ena najstarejših v programu, je imela pomembno vlogo na področju tekstilnega izobraževanja, ki je pomemben sektor za celotno regijo.
Mrežo odlikuje interdisciplinarni koncept CEEPUS zimske šole. Združuje znanstvene ter umetniške discipline, ki v okviru predavanj in širokega izbora ciljno zasnovanih delavnic soočijo študente s teoretičnimi in praktičnimi vidiki oblikovanja v najširšem pomenu. Ključnega pomena je široka odprtost različnim disciplinam, kar omogoča interakcijo med znanostjo, umetnostjo in družbo, razvoj novih idej in njihovo aplikacijo v realnem okolju.
Tekom let je odprla vrata številnim novim partnerskim institucijam in vzpostavila aktivno meduniverzitetno sodelovanje ter številne znanstvenoraziskovalne projekte, kot je npr. Razvoj pametnih oblačil za osebe z demenco.

Nagrade je podelila državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Martina Vuk.

Podelitev, ki jo je povezovala Anja Hlača Ferjančič, so z glasbenimi vložki popestrile dekleta iz OŠ Litija in skupina The Takeover, sedanji in nekdanji dijaki Gimnazije Celje – Center.