Cmepius

Jabolka kakovosti 2017

4. decembra 2017 ob 16. uri smo v hotelu InterContinental v Ljubljani podelili jabolka kakovosti 2017. Nagrade je najboljšim izročila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič.
Nagrade smo podelili v naslednjih  kategorijah:

Zgodba uspeha v programu Erasmus+ za področje šolskega izobraževanja

Šolski center Ravne na Koroškem
Šolski center Ravne na Koroškem je kot novinec v strateških partnerstvih skupaj s srednjo šolo Praxis-Handelsakademie Völkermarkt-Velikovec v razpisu za leto 2014 uspešno prijavil dvoletni projekt z naslovom Freund-Prijatelj. Glavni namen projekta je bil spodbujanje kreativnosti in ustvarjalnosti med gimnazijci, in sicer prek priprave skupnega igranega filma. Ob koncu je kot glavni rezultat projekta nastala futuristična srhljivka Bergmandlc, ki se dogaja na obeh straneh Koroške (slovenski in avstrijski strani) in v kateri sta uporabljena oba jezika, slovenski in nemški.
Projekt je imel zelo močan in pomemben vpliv na dijake, saj so sodelujoči skozi raznovrstne projektne aktivnosti pridobivali različna znanja na področju filmskega ustvarjanja, ki jih prek rednih dejavnosti ne morejo pridobiti. Poleg umetniškega ustvarjanja, ki pozitivno vpliva na razvoj mladostnikov, so se sodelujoči naučili tudi poslovno voditi oz. obvladovati filmsko produkcijo na mednarodni ravni, saj so kot učni pripomoček ustanovili čezmejno ‘produkcijsko hišo’.
Predvsem pa projekt izstopa z izvirno promocijo. Z različnimi diseminacijskimi aktivnostmi, kot je predvajanje filma v kinematografih, so poskrbeli za širšo prepoznavnost tako programa Erasmus+ kot tudi same šole in Slovenije.

Vrtec Najdihojca
S projektom Vrtec za 21. stoletje nas je Vrtec Najdihojca Ljubljana popeljal skozi enoletni projekt z aktualno tematiko. Strokovna delavka, ki je odšla na mobilnost, se je seznanila z uporabo participativnih metod pri reševanju konfliktov in drugih socialnih vprašanj v vrtcu. Predvsem pa je našla ustrezen način motivacije za uporabo metode med ostalimi strokovnimi delavci vrtca, kar je ena izmed težjih nalog v zaključni stopnji projekta. Posredno so bili v projekt vključeni tudi otroci, ki jim je bila metoda namenjena, in starši, ki so jim metodo predstavili ob več različnih priložnostih.
Pri opazovanju otrok po uporabi omenjene metode se je izkazalo, da se otroci pri reševanju konfliktne situacije odzivajo pozitivno, zato se delo s pričujočo metodo nadgrajuje, uporablja se pri delu otrok s posebnimi potrebami, znanje pa vrtec deli tudi v organizacije izven meja Slovenije s pomočjo projekta strateških partnerstev.
V vrtcu Najdihojca se je z novopridobljenim znanjem izboljšala delovna klima, spodbudili so zavedanje glede socialne, jezikovne in kulturne raznolikosti, vse to pa povečuje možnosti za strokovni razvoj, motiviranost in zadovoljstvo pri vsakdanjem delu vzgojiteljev, kar vpliva tudi na blaginjo otrok.

Zgodba uspeha v programu Erasmus+ za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Šolski center Postojna
Šolski center Postojna v projektih mobilnosti sodeluje že od leta 2008, v prvem Erasmus+ projektu 2014 pa so si zadali cilj, ki je bil v očeh mnogih nedosegljiv: postati regijski srednješolski center z bogato ponudbo izobraževalnih programov ter tesno povezan z gospodarstvom, kar omogoča sledenje vsem novostim stroke. Z mobilnostjo v tujini so spoznali, da imajo v šolskih delavnicah zastarelo opremo, lokalni in regijski delodajalci pa so sprva odrekli kakršno koli finančno pomoč. Zavedanje o nujnosti posodobitve opreme, ki bo dijake lahko pripravila za trg dela, je naraščalo. V vodstvu in projektnem timu so se odločili, da na mobilnost pošljejo mentorje iz podjetij skupaj s pedagoškim osebjem. Izvedli so študijski obisk na Finsko. To je bil odločilni korak. Delodajalci so s pomočjo mobilnosti prepoznali pomen visokotehnološke opremljenosti šolskih delavnic, prepoznali so tudi pomembnost mednarodne izkušnje dijakov za večjo konkurenčnost na trgu delovne sile. Na podlagi te mobilnosti se je oblikovala delovna skupina, ki je stremela k istemu cilju – zgraditi center z novo, sodobno učno opremo in napredno tehnologijo. V letu 2017 je Izobraževalni center sodobnih tehnologij odprl svoja vrata, s tem pa je šola dosegla več kot le sodobne stroje: v izobraževalni proces so vključene nove, sodobnejše metode dela, ki nudijo priložnost za strokovni in osebni razvoj osebja in dijakov, hkrati pa je šola postala tudi privlačen in kakovosten gostitelj za tuje dijake.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Projekt Biotehniškega centra Ljubljana z naslovom Temelji prihodnosti dokazuje, da je do velikih sprememb mogoče priti tudi z malimi koraki. Projekt izstopa na področju učinkov in rezultatov, saj je šola na osnovi mobilnosti osebja nadgradila vsebine in postopek izvedbe poklicne mature, s čimer je učinek presegel organizacijsko, lokalno in regionalno raven. Učitelji v programu veterinarski tehnik so na mobilnosti v tujini pridobili nova znanja in osvojili inovativne metode ter oblike dela, ki so jih po povratku domov neposredno prenesli v razred in prakso. Sodelovali so pri pripravah praktičnih nalog pri poklicni maturi za veterinarske tehnike. Praktično preverjanje ‘po novem’ temelji na nalogah, ki jih določa sistem PEPAS – vseevropski sistem ocenjevanja praktičnega dela veterinarskih tehnikov, ki temelji na reševanju strukturiranih nalog po sistemu OSCE oziroma ‘objektivno strukturiranih kliničnih postopkih’.

Zgodba uspeha v programu Erasmus+ za področje visokošolskega izobraževanja

Šolski center Slovenj Gradec
Projekt izstopa s skrbno načrtovanimi in vnaprej pripravljenimi dokumenti, katerih namen je načrtno širjenje mreže partnerskih institucij. To ohranja institucijo v stanju ‘stalne pripravljenosti’ navezovanja novih bilateralnih partnerstev. Sama organizacija res ne gosti tujih študentov, je pa polno vključena v iskanje ustreznega gostiteljskega podjetja v regiji, kar bistveno prispeva k mreženju in povezovanju med šolo ter domačimi in tujimi organizacijami v sicer odročni in majhni Koroški regiji ter izpostavlja šolo kot ključnega deležnika razvoja. Šola je uspešno prevzela aktivno vlogo pri nudenju vsestranske podpore glede praktičnih vidikov mobilnosti in pri integracijskih aktivnostih posameznikov, kar pozitivno učinkuje tudi na samo šolo in njeno mednarodno karakteristiko. Enako učinkovito se je šola lotila tudi evalvacije projektnih aktivnosti. Poleg običajnih vprašalnikov po vsaki zaključeni mobilnosti pridobijo tudi podrobno povratno informacijo s strani podjetja gostitelja. Takšen način sodelovanja s podjetji se je dolgoročno izkazal s pozitivnim vplivom tako na medsebojno sodelovanje kot tudi na dvig kakovosti izvedbe praktičnih usposabljanj.

Zgodba uspeha v programu Erasmus+ za področje
izobraževanja odraslih

Jara, Zavod za razvoj knjižnic
Projekt odlikujeta odlična priprava udeležencev in zelo dobro izvedene mobilnosti. Kar pa ga uvršča med primere dobre prakse, je učinek, ki ga je imel na udeležence, njihove organizacije ter na ostale knjižnice v Sloveniji.
Neposreden učinek je viden v zavezi udeležencev, da bodo do konca leta 2015 v svoji knjižnici uvedli vsaj eno novost, ki izhaja iz izkušnje mobilnosti, nekatere manjše spremembe pa so vpeljali že takoj (na primer informacijsko delo z uporabnikom ‘z ramo ob rami’, brez pulta, ki ločuje).
Učinek na regionalni ravni je viden v dejstvu, da udeleženci medsebojno sodelujejo tudi po zaključku projekta, četudi prihajajo iz različnih knjižnic oziroma krajev.
Najbolj odmeven rezultat projekta pa je spletni dnevnik ‘Knjižničarji v svetu; Čez planke nad zaplankanost’, ki ga je vsakodnevno spremljala večina knjižničarjev v splošnih knjižnicah v Sloveniji. Spletni dnevnik je še vedno aktiven, prav tako tudi Facebook profil projekta, ki se nadgrajuje z novimi vsebinami. V zapisih na spletnem dnevniku so udeleženci objavili svoje vtise o vsem, kar so videli in česar so se naučili, ter razmišljanja o tem, kako bi to znanje lahko uporabili pri svojem delu v knjižnici in v širšem slovenskem okolju, zapisi pa so spodbudili tudi več razprav o nujnosti drugačnega razmišljanja in delovanja slovenskih knjižnic.

Posebni dosežki

Povezovanje aktivnosti eTwinning in Erasmus+

Osnovna šola Litija
Osnovna šola Litija je pravi preboj v mednarodnih vodah naredila v okviru programa Erasmus+ in akcije eTwinning. Nosilka šolske štafete je prav gotovo knjižničarka Nevenka Mandelj, ki je svojo zgodbo začela s projekti eTwinning, ki so skozi čas in izkušnje postajali vedno bolj kompleksni. V kratkem času je svoje navdušenje za mednarodno sodelovanje razširila tudi med večje število svojih kolegov in zelo hitro so iz projektov, ki omogočajo zgolj virtualno sodelovanje, brez finančne podpore prešli v zahtevnejše projekte Erasmus+. Pričeli so kot partnerji v strateškem partnerstvu, nadaljevali s projekti individualne mobilnosti in bili v letošnjem letu uspešni prijavitelji strateškega partnerstva v Sloveniji. Na šoli se je zgodil postopen razvoj, ki je od posameznika prešel na večji del šole, iz enostavnega h kompleksnejšemu, iz učinka, ki so ga občutili predvsem otroci, ki so sodelovali v knjižničarskem krožku, do trenutka, ko so Litijo preplavili otroci iz različnih delov Evrope. Na eTwinningu si je šola ustvarila dobro ime, ki jim omogoča odprta vrata do praktično vseh šol, ki so zainteresirane za mednarodno sodelovanje. Na kreativen in smotrn način prepletajo in dopolnjujejo aktivnosti projektov Erasmus+ s portalom eTwinning, ki jim služi kot orodje, s pomočjo katerega vključujejo v aktivnosti večje število otrok, ki zaradi takšnih ali drugačnih omejitev ne morejo na fizično mobilnost, delijo svoje znanje tudi med ostale zainteresirane in se plemenitijo skozi izkušnje drugih. Dobro delo posameznikov in šole kot celote je bilo prepoznano že večkrat, ne samo na nacionalnem, temveč tudi na mednarodnem nivoju.

Strateški pristop k internacionalizaciji institucije

Univerza v Ljubljani
Leta 2015 je Univerza v Ljubljani z namenom pozicioniranja institucije in promocije študija aktivno pristopila k celostnemu procesu implementacije internacionalizacije. Institucija je vzpostavila delovanje, skladno z nacionalnimi smernicami, pobudami in iniciativami, ter z namenom dviga svoje prepoznavnosti v svetu vzpostavila neposredno strokovno podporo vodstvu univerze z namenom ciljnega vodenja področja.
V obdobju dveh let so bili s podporo vodstva in sodelovanjem članic institucije vzpostavljeni ključni elementi, ki univerzo v nacionalnem in mednarodnem prostoru postavljajo v kontekst kompetentnega deležnika na področju internacionalizacije. Vzpostavljena je bila spletna stran, ki naslavlja vse vidike študija na univerzi in ponuja marsikatere primere dobrih praks spletnih prikazov. Pripravljen in z letošnjim letom implementiran je bil projekt Leto plus, ki prvič v slovenskem prostoru naslavlja problematiko uvajalnega študijskega obdobja mednarodnih študentov. V tem obdobju so bili izvedeni tudi institucionalni pristop h krepitvi strateških partnerstev, umeščanje univerze v relevantne mednarodne mreže ter visokokakovostna predstavitev institucije na mednarodnih visokošolskih sejmih.
Pri vzpostavitvi in delovanju aktivnosti internacionalizacije institucije smo na nacionalni agenciji prepoznali celosten in proaktiven pristop s strani vodstva univerze, ki je prepoznalo pomen procesa, okrepljeno mreženje ter sodelovanje znotraj institucije. Tovrsten strateški pristop k internacionalizaciji institucije, podkrepljen z zagnanostjo in angažmajem ključnih posameznikov v procesu in s predanostjo cilju, v nacionalnem in mednarodnem kontekstu krepi ugled ne le same institucije, temveč tudi slovenskega visokošolskega prostora.