Cmepius

Program Erasmus+

Mobilnost posameznikov in partnerstva

Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh ključnih ukrepov. Programske aktivnosti se izvajajo v okviru letnih razpisov v 7 letnem obdobju od 2014 do 2020.

Ključni ukrep 1 (KA1)

Več o programu

in o samih aktivnostih si lahko preberete na spletni strani programa Erasmus+.

V okviru ključnega ukrepa 1 program Erasmus+ spodbuja učna mobilnost posameznikov za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali sledenja na delovnem mestu (“job shadowing“). Mobilnosti se lahko udeležijo izvajalci izobraževanja odraslih oz. zaposleni z organizacij izobraževanja odraslih.

Ključni ukrep 2 (KA2)

Med aktivnosti evropskega programa sodelovanja Erasmus+ v okviru ključnega ukrepa 2 spadajo tudi mednarodna strateška partnerstva. Gre za projekte, ki so namenjeni razvoju pobud, ki obravnavajo enega ali več področij izobraževanja, usposabljanja in mladine ter spodbujanju inovacij, izmenjav izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami organizacij, ki delujejo na omenjenih področjih.

Aktivnosti lahko vključujejo:

  • razvijanje, testiranje in implementacijo inovativnih pristopov in praks za učeče se odrasle, osebje in organizacije s področja izobraževanja odraslih;
  • zagotavljanje prilagodljivih možnosti za učeče se odrasle, vključno s priznavanjem predhodnega učenja;
  • izboljšanje dostopa do izobraževanja za odrasle;
  • pospeševanje priznavanja in certificiranja veščin in kompetenc;
  • aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja kot so kombinirana mobilnost učečih se odraslih, skupna usposabljanja osebja in poučevanje in usposabljanje.

Ključni ukrep 3 (KA3)

Ključni ukrep 3 programa Erasmus+ je namenjen akcijam, ki jih izvaja Evropska komisija centralizirano ali v državah članicah in sodelovanju s tretjimi državami. Reforma politik je usmerjena v krepitev orodij (ECTS, ECVET, EUROPASS, YOUTHPASS) in učinka odprtih metod koordinacije in izvajanje strategije Evropa 2020. Poudarek je na krepitvi podlag za oblikovanje politik in izmenjavi dobrih praks.