Cmepius

Svetovalnice eTwinning za učenje in poučevanje na daljavo

22 aprila, 2020

Zaradi želje po učinkovitem, hitrem in kakovostnem prenosu informacij in znanj, povezanih z učinkovito rabo IKT za namene vzpostavitve izrednega pouka na daljavo v šolah, smo na CMEPIUS-u, pod okriljem programa eTwinning, organizirali tedenska interaktivna, spletna srečanja na katerih smo predstavili sodelovalna orodja za učenje in poučevanje na daljavo. Eno izmed srečanj smo ne glede na situacijo namenili tudi predšolski vzgoji v povezavi z prvo triado osnovne šole.

Na 6 dogodkih, ki so potekali v mesecu marcu in aprilu v večernih urah, smo gostili 12 predavateljev ter 400 učiteljev in tudi nekaj vzgojiteljev, ki so iskali inovativne rešitve v nastalih okoliščinah. Vsebine vseh srečanj so bile prilagojene željam ter potrebam učiteljev, ki so se čez noč znašli pred izzivom učenja in poučevanja na daljavo. Vsem slušateljem in predavateljem se iskreno zahvaljujemo za številčno udeležbo na organiziranih spletnih dogodkih ter pozitivne povrtane komentarje o uporabnosti vsebin.

Poleg platforme eTwinning in spletne učilnice TwinSpace, ki v osnovi omogoča spletno projektno sodelovanje evropskih šol in vrtcev, obenem pa lahko postane tudi vaš virtualni razred, kjer se srečujete z vašimi učenci in starši, smo na webinarjih prikazali še nabor drugih preprostih, prosto dostopnih orodji, ki vam omogočajo enostavno delo na daljavo. Na enem izmed srečanj smo predstavili dobro prakso kako celotna šola deluje znotraj enega virtualnega okolja, predstavili vlogo ravnateljice in sodelavcev. Veliko zanimanja so pokazali tudi učitelji prve triade, katerim se je priključilo tudi večje število vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki navkljub situaciji želijo ohranjati stik s starši in posredno otrok in za katere smo organizirali posebno srečanje. Formati srečanj so bili različni. Vabljeni k ogledu posnetkov spletnih srečanj:

Google Drive in Go-Formative

Svetovalnica eTwinning za učenje in poučevanje na daljavo, Tatjana Gulič (OŠ Preska): Na dogodku sta bili predstavljeni spletni orodij Google Drive in Go-Formative.


Oodlü in Jitsi

Svetovalnica eTwinning za učenje in poučevanje na daljavo, Dejan Kramžar (OŠ Toneta Okrogarja): Na dogodku sta bili predstavljeni orodji Oodlü in Jitsi.


Oblak 365 & Teams

Svetovalnica eTwinning za učenje in poučevanje na daljavo, Suzana Plemenitaš, Mateja Pintar, Tadeja Senica in Mateja Todorovski (OŠ Dobje): Na dogodki je bilo predstavljeno delo v oblaku 365, s poudarkom na Teams-ih (videokonference in klepetalnice z učenci, e-zvezki v OneNote Classroom).


Google Classroom, Google meet, Meetingwords
in LearningApps

Svetovalnica eTwinning za učenje in poučevanje na daljavo, Irena Rimc Voglar (OŠ Velika Dolina): Na dogodku so bila predstavljena spletna orodja Google Classroom, Google meet, Meetingwords in LearningApps.


Pinterest, kako posneti zvok, YouTube, navodila staršem

Osnovna sodelovalna orodja za delo na daljavo v vrtcih in prvi triadi, Tinkara Urek, ambasadorka eTwinning in Manca Tušek (OŠ Preska): Na spletnem seminarju je bilo prikazano kako posneti zvok, socialno omrežje Pinterest ter kako posneti, urediti in objaviti video posnetek na YouTube, dotaknili smo se tudi priprave navodila staršem.


Quizlet Live, EdPuzzle in Wakelet

Na webinarju so bila predstavljena prosto dostopna, spletna orodja Quizlet Live, EdPuzzle in Wakelet za delo na daljavo z najmlajšimi učenci.

PPT_Quizlet Live
PPT_EdPuzzle
PPT_Wakelet


Facebook Skupine, TwinSpace in Seesaw

Na spletnem seminarju »Teachmeet-učenje in poučevanje na daljavo« so bili predstavljeni primeri uporabe Facebook Skupine, spletne učilnice TwinSpace in okolja Seesaw za namene učenja in poučevanja na daljavo. Seminar so vodile mag. Urška Bučar, OŠ Dolenjske Toplice, Katja Jenko, Druga osnovna šola Slovenij Gradec in Vanja Kolar Ivačič, OŠ Bistrica ob Sotli. Posnetek webinarja žal ni na voljo.


Za povezovanje, informiranje in deljenje dobrih praks smo na platformi eTwinning Live odprli tudi tri Skupine eTwinning za posamezni izobraževalni nivo. Skupine so mednarodni virtualni prostor namenjen: izmenjavi dobrih praks, objavi aktualnih vsebin, povezanih z učenjem in poučevanjem na daljavo, predstavitvi učinkovitih sodelovalnih orodij, mreženju s tujimi organizacijami in možnosti vzpostavitve novih partnerstev Erasmus+ in eTwinning, vprašanjem glede trenutnih izzivov.

Kako vstopimo v Skupino eTwinning?

Najprej si oglejte video vodnik eTwinning, nato se vpišite na eTwinning Live in v iskalniku poiščite vašo Skupino:

  • Distance learning in primary schools,
  • Distance learning in secondary level schools ali
  • Educational activities for pre-school children (Skupina eTwinning za vzgojitelje predšolskih otrok).


Poudariti pa velja, da k razvoju IKT kompetenc učiteljev zelo veliko prispeva tudi samo sodelovanje v mednarodnih projektih Erasmus+ in eTwinning. Na kakšen način?

Učitelji, vključeni v mednarodne projekte krepijo IKT kompetence tako zaradi načina dela v projektih, elektronske komunikacije in učenja ter sodelovanja z mednarodnimi partnerji preko videokonferenc, klepetalnic, forumov in spletnih učilnic. Za lažje sodelovanje in povezovanje s tujimi šolami in partnerji se učitelji dodatno usposabljajo in izmenjujejo dobre prakse. Preko Erasmus+ projektov mobilnosti se za vsebine IKT odloča cca 5 % učiteljev, vendar tudi udeležba na drugih usposabljanjih doprinese k IKT veščinam.

Še več tovrstnih znanj in veščin prinese sodelovanje v projektih na daljavo preko eTwinning platforme, ki že sama nudi orodja za projektno delo na daljavo, pobuda pa za ta namen učitelje tudi stalno usposablja preko webinarjev in v živo (Pedagoške razvojne delavnice (PDW), seminarji).

Da mednarodno sodelovanje prispeva k razvoju IKT veščin, so v študiji vpliva sodelovanja v mednarodnih projektih (Sentočnik 2013) potrdili sami učitelji – 75 % se jih strinja s to trditvijo in 78 % ravnateljev. Še več, 82 % učiteljev in 83 % ravnateljev meni, da je mednarodno sodelovanje prispevalo k usposabljanju učiteljev za uporabo IKT.

V okviru študije vpliva projektov eTwinning (Lenc idr. 2015) so odstotki še nekoliko višji. Doprinos projektov eTwinning k razvoju IKT veščin je uvrščen na tretje mesto, takoj za bogatitev vsebin pri predmetu in spoznavanju različni kultur.

Izjave ravnateljev s katerimi smo opravili polstrukturirane intervjuje za namen študij o vplivu mednarodnega sodelovanja na šolo, učitelje, učence:

»Učenci so pri izbirnem predmetu oblikovali besedila in to tehnično delali naprej, pripravili so tudi video konferenco … Ta mali so potem imeli video konferenco s Španci in Nemci … tako da je učenje osmišljeno, življenjsko …«

»Mednarodno sodelovanje se odraža pri uvajanju novih oblik in načinov dela, tudi sodobnih tehnologij